Interviul

Interviul
este aplicat unor persoane sau unor e?antioane alese în mod specific din
publicul ?int?, folosind întreb?ri care sunt în general pre-testate. Metoda
interviului permite o investigare în profunzime a aspectelor situa?ionale,
direc?ionate spre investigarea atitudinilor, motiva?iei, a imaginii ?i a
percep?iei de sine. În multe cazuri, pentru a îmbina avantajele standardiz?rii
cu aspectele pozitive ce decurg din interviul de mare intensitate, se folose?te
interviul focalizat sau semi-structurat.
Acesta presupune stabilirea temelor sau aspectelor principale care trebuie
atinse într-o discu?ie, iar subiec?ii intervieva?i r?spund într-o manier?
personal?. Acest tip de interviu reprezint? în esen?? o modalitate preponderent
calitativ? de culegere ?i interpretare a datelor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 În practic?, în func?ie de scopul sau gradul
de structurare, se identific? cinci tipuri principale de interviuri:

–         
interviurile spontane
– se deruleaz? în via?a de zi cu zi, f?r? a avea teme predeterminate;

–         
interviurile deliberate sau
semi-organizate – acestea urm?resc respectarea unor
reguli sau standarde, care orienteaz? interac?iunea cercet?tor-subiect, în
vederea ob?inerii de informa?ii cât mai utile scopului investiga?iei;

–         
interviurile structurate
– cercet?torul î?i propune cunoa?terea sistematic? a realit??ii;

–         
interviurile clinice –
folosite în principal în psihoterapie, presupun o bogat? experien?? de via?? a
intervievatorului precum ?i o bun? cunoa?tere a metodologiei. Aceste interviuri
relev? unele dimensiuni ale sinelui (caracter, tip de personalitate), st?rile
sau rezonan?ele afective;

–         
interviurile nestructurate de tip
?tiin?ific – presupune angajarea în discu?ii libere cu anumi?i
indivizi din grupul ?int?, în acest caz putând exista una sau mai multe teme de
discu?ie.

Author:

x

Hi!
I'm Eileen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out