Topic: Free
Sample donated:
Last updated: May 18, 2019

Bo?aziçi Üniversitesive Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanl???n?n beraber yürüttü?ü projede KOB?’lerile beraber, teknoloji ve sanayi firmalar?na ortakla?a e?itim verecekler.

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanl???, Bo?aziçi Üniversitesi’ninde aralar?nda bulundu?u on ara?t?rma üniversitesi ve be? aday üniversite bünyesindekie?itim merkezlerindeki, Ar-Ge, bilgi teknolojileri, inovasyon yönetimie?itimlerine ba?lanacak.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan? Faruk Özlü, Sanayi 4.0′?netkisiyle tüm dünyada teknoloji yar???n?n h?zland???n?, Türkiye’nin teknolojiyar???n?n gerisinde kalmayaca??n? tam tersi öncüsü olaca??n? ifade etti. Yap?lanbu i?birli?inin temel hedefinin insan kayna?? yeti?tirmek oldu?unu söyledi.Bakan Faruk Özlü, konu?mas?n?n devam?nda h?zla de?i?en veher gün teknolojinin farkl? boyutlarda de?i?ti?ini ve bu durumun insan kayna??politikalar?n? da kökünden de?i?tirdi?ini belirtti. Konu?mas?na devam edenFaruk Özlü, Türkiye’nin bilim, sanayi ve teknolojide s?çramay? kendi kaynaklar?ylayapabilece?ini belirtti ve üniversitelerin insan kayna??n? besleyen en önemlikurumlar olduklar?n? vurgulad?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

KOB? ölçe?indeki firma mensuplar?n?n da bu verileceke?itimlerden faydalanmalar?n? isteyen Faruk Özlü, yapm?? oldu?umuz bugörü?meler sonucunda e?itim bedelinin yüzde ellisini KOSGEB’in kar??lamas?hususunu gündemimize ald?k. Bütün özel sektör Ar-Ge ve tasar?m merkezlerini,teknoloji geli?tirme bölgelerindeki firmalar?m?z? ve KOB?’lerimizi, bu önemlidestek ve e?itim program?na ça??rd?klar?n? ifade etti.Bakan Faruk Özlü, katma de?er ileri teknoloji ile katmade?er yarat?labilece?ini, e?itimden ba?layarak yepyeni bir Ar-Ge ve inovasyonstratejisi kurgulayacaklar?n? ve Türk mucizesini olu?turacaklar?n? ifade etti. 

x

Hi!
I'm Eileen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out