ABSTRAKT vogla dhe të mesme (SME) janë një

ABSTRAKT

Krijimi i sektorit të mikrofinancës dhe funksionimi i tij
në Shqipëri ka luajtur një rol thelbësor dhe ka qenë dhe është një mjet i
fuqishëm për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME) të biznesit
shqiptar.  Mikrofinancimi ka luajtur një
rol gjithnjë e më vendimtar në rritjen e prodhimit, uljen e papunësisë,
përmirësimin e nivelit të kushteve të jetesës dhe mirëqenies së popullatës,
veçanërisht në zonat rurale, krijimin e vendeve të reja të punës, duke
kontribuar në mënyrë të konsiderueshme në zhvillimin ekonomik të vendit.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Rritja dhe zhvillimi i SME-ve luan një rol themelor në
ekonominë kombëtare, duke shërbyer si një forcë shtytëse në zhvillimin ekonomik
të vendit. SME-te në rritje dhe dinamizmi i zhvillimit të tyre mund të
kontribuojnë fuqishëm në arritjen e një game të gjerë objektivash zhvillimore,
si:  arritja e shpërndarjes së të
ardhurave dhe zvogëlimi i varfërisë; krijimi i punësimit; mobilizimi i
kursimeve; dhe prodhimin e mallrave dhe shërbimeve që plotësojnë nevojat
elementare bazë të individit dhe shoqërisë.

Krijimi i sektorit të mikrofinancës dhe funksionimi i tij
në Shqipëri ka luajtur një rol thelbësor dhe ka qenë dhe është një mjet i
fuqishëm për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME) të biznesit
shqiptar.

SME-të janë të rëndësishme për pothuajse të gjitha
ekonomitë në botë, por sidomos për ato vende që janë në zhvillim, sidomos atyre
vendeve me sfida të mëdha të punësimit dhe shpërndarjes së të ardhurave.

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (SME) janë një grup shumë
heterogjen i bizneseve që zakonisht operojnë në sektorët e shërbimit, tregtisë,
transportit dhe prodhimit. Disa janë dinamike, inovative dhe të orientuara
drejt rritjes, ndërsa të tjerët janë të kënaqur të mbeten të vegjël dhe ndoshta
në pronësi të familjes.

SME-të zakonisht veprojnë në sektorin formal të ekonomisë
dhe punësojnë kryesisht punëtorë me paga. Në aspektin e strukturës
organizative, SME-të, mesatarisht, janë shumë më të ndërlikuara sesa
ndërmarrjet e vogla, të cilat kryesisht përfshijnë të vetëpunësuarit, të
shoqëruar disa herë nga një punëtor i familjes dhe zakonisht kanë nën-pesë
punëtorë.

 

Historiku

Mikrofinanca
fillon veprimtarinë e saj në Shqipëri në fillim të viteve 1990 me mbështetjen e
donatorëve dhe angazhimin e qeverisë për të zhvilluar dhe konsoliduar atë në
një treg financiar. Performancat në rritje të treguara nga këto institucione
dhe roli i luajtur në zhvillimin e sektorit financiar kanë theksuar nevojën për
të përmirësuar ndikimin në ekonomi dhe zbutjen e varfërisë. Në të njëjtën kohë,
evolucioni i sektorit mikrofinanciar në aspektin e shkallës dhe kompleksitetit
kërkon politika dhe veprime konkrete që synojnë përtej thjesht forcimit të
institucioneve mikrofinanciare individuale.

Hapi
i parë i rregullimit të mikrofinancës në Shqipëri është bërë në vitin 1998,
duke u përpjekur të zhvillohet një kornizë legjislative e aftë për të akomoduar
Projektin e Mikrokreditimit të Bankës Botërore (Banka Botërore 2005).

Shqipëria ka hyrë në një fazë të re të reformave
ekonomike për një të ardhme më të mirë dhe prosperitetin e vendit.  Zhvillimi i vendit lidhet me forcimin dhe
rritjen e sektorit privat, i cili është një nga shtyllat më të forta për të
siguruar integrimin e suksesshëm të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe institucionet financiare janë kontribues
jetësor në ecurinë e përgjithshme të një ekonomie. SME-të luajnë një rol
vendimtar në zhvillimin e ekonomisë dhe në krijimin e punësimit (Rritja e
zhvillimit të SME-ve në Shqipëri: një studim mbi treguesit e qëndrueshmërisë
makro-financiare, 2011). Ata jo vetëm që sigurojnë punësimit dhe mundësive të
të ardhurave për një numër të madh njerëzish, por gjithashtu janë në ballë të
risive teknologjike dhe diversifikimit të eksportit. Ngjashëm, institucionet
financiare luajnë një rol të domosdoshëm në rritjen e firmës dhe në këtë mënyrë
produktivitetin e industrisë dhe rritjen ekonomike. Ato sigurojnë një medium të
shëndoshë këmbimi dhe lehtësojnë tregtimin; inkurajimi i mobilizimit të
burimeve përmes kursimeve; të ndajë burimet për aktivitetet me kthimet më të
larta, të monitorojnë investimet dhe të ushtrojnë qeverisjen e korporatave; dhe
përhapjen e rreziqeve duke ofruar një larmi instrumentesh financiare. Për më
tepër, ata ofrojnë ndihmë financiare për të plotësuar nevojat e ndryshme të
ndërmarrjeve.
Sipas një studimi të OECD për vendet që i përkasin këtij grupi, punonjësit e
SME-ve janë më shumë se gjysma e forcës së punës, ndërkohë në vendet e
Bashkimit Evropian ato përbëjnë 99 përqind të të gjitha ndërmarrjeve. Për më
tepër, 99 përqind e këtyre ndërmarrjeve në vendet e BE janë mikro-firma me më
pak se 10 punonjës.              

Në Shqipëria, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme
përfaqësojnë 99.6 përqind të të gjitha subjekteve të regjistruara të biznesit.
Në vitin 2008, Sektori i SME-ve siguroi 72.9 përqind të PBB-së dhe punësoi 71.4
përqind të të gjitha forcave aktive të punës. SME-të aktivitetet në Shqipëri
janë të përqendruara në tregun vendor dhe shumë pak punë në sektorin e
eksportit. Numri i SME-të në Shqipëri që kanë krijuar ndërmarrje të përbashkëta
me partnerët e huaj janë minimale.

Termi “SME” mbulon një gamë të gjerë të
përkufizimeve dhe masave, që ndryshojnë nga vendi në vend dhe midis burimeve që
raportojnë statistikat e SME-ve. Megjithëse nuk ka ndonjë përkufizim të pranuar
në mënyrë universale të SME-ve, disa e kritereve të përdorura zakonisht janë
numri i të punësuarve, vlera e aseteve, vlera e shitjeve dhe madhësia e
kapitalit ose qarkullim.  Sidoqoftë, baza
më e zakonshme e definimit të SME-ve është numri i të punësuarve (Nugent &
Yhee, 2001). Ky studim është përqendruar në përshkrimin e mjedisit të SME-ve në
Shqipëri dhe rolin e tyre në aktivitetin ekonomik.

Sipas “Raportit të Konkurrencës Globale
2013-2014”, Shqipëria renditej në 95 të 148 vende / ekonomi. Shqipëria
eshte zhvendosur gjashtë vende në renditje që nga viti i kaluar. Shqipëria
është klasifikuar në grupin e vendeve që janë në fazën e dytë në zhvillimin e
konkurrencës (gjithashtu ajo quhet “faza e ekonomisë”).

Sektori i SME gjithashtu luan një rol kyç dinamik në
gjenerimin e rritjes, sidomos rritjes pro-të varfërve. Pothuajse të gjitha
ekonomitë në zhvillim kanë sektorë të mëdhenj të ndërmarrjeve mikro që, si vetë
sektori i SME-ve, janë shumë heterogjene në shumë aspekte – mallrat ose
shërbimet prodhojnë aftësinë sipërmarrëse të pronarit dhe potencialin për
rritje etj.

Në shumicën e vendeve për të cilat këto të dhëna janë të disponueshme, duket se
shumica e firmave të vogla filluan jetën e tyre si mikro-ndërmarrje dhe pastaj
u rritën. Kështu sektori i SME-ve është në një masë të konsiderueshme vendi ku
përfundojnë ndërmarrjet e suksesshme mikro, përmes një procesi që së paku
pjesërisht është një nga mbijetesa dhe rritja e më të fortit. Ky proces pozitiv
i përzgjedhjes sigurisht do të jetë më pak i rëndësishëm nëse për arsye
politike ose për arsye të tjera është e vështirë të veprosh SME-të në një vend
të caktuar.

SME-të kanë tendencë të përdorin teknologji të
sofistikimit të mesëm, që është përafërsisht në përputhje me raportet e ndarjes
së faktorëve në shumicën e vendeve në zhvillim. Shumë firma “rriten”
ose “rriten” nga sfera e madhësisë së SME-ve, me të dyja këto
tranzicione që kanë diçka pozitive për t’u thënë për ta.

Frekuenca me të cilën SME-të shfaqin një kapacitet për
rritje të shpejtë dhe për të përtërij, pjesërisht si anën tjetër të monedhës së
njëjtë, kanë më shumë dështime dhe norma dalje sesa firmat e mëdha.

Pjesërisht kjo pasqyron një “mbijetesë të procesit
më të përshtatshëm”, në të cilin firmat që nuk kanë aftësi të forta
sipërmarrëse ose thjesht në zonat e këqija të tregut, nuk mbijetojnë. Pak
vlerësime janë bërë për llojin e humbjes së vdekshmërisë që lidhet me dështimin
e firmës dhe shkallën në të cilën ul efikasitetin mesatar në shfrytëzimin e
burimeve të sektorit të NVM-ve si tërësi. Çështja është e komplikuar, pasi
nganjëherë dështimi është një faktor që kontribuon në zhvillimin më afatgjatë
të kapacitetit sipërmarrës, pasi që disa prej kapitalit fizik të firmave të
dështuara nuk humbasin por blehen dhe përdoren nga firma të tjera etj.

Edhe pse dalja e vërtetë, shumë firma të vogla vuajnë tkurrje të konsiderueshme
në pikat e caktuara të jetës së tyre, me implikime negative për sigurinë e
vendeve të punës të punonjësve të tyre. Kostot e një pasigurie të tillë janë të
vështira për t’u ngritur dhe ndryshimi me firmat e mëdha është një shkallë.

Marrja maksimale nga sektori i SME-ve kërkon sisteme më
të mira mbështetëse, qoftë nga qeveria apo veprimi kolektiv nga vetë SME-të,
sesa ato të kërkuara nga firmat më të mëdha. Kjo është në thelb sepse disa
nevoja të SME-ve janë në të mirë të mallrave publike, ndërkohë që nevojat
paralele të firmave më të mëdha mund të trajtohen në mënyrë private në mënyrë
private. Implikimi është se në vendet me qeveri me kompetencë të kufizuar
sektori i NVM-ve nuk do të kryejë potencialin e saj real.

Siç kemi përmendur më sipër, ndërmarrjet e vogla të mesme
luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë kombëtare. Pra, qeveria,
institucionet financiare dhe jofinanciare duhet të mbështesin mundësitë e
financimit të zhvillimit të SME-ve.

Mikrofinancat kanë luajtur një rol gjithnjë e më
vendimtar në rritjen e prodhimit, zvogëlimin e papunësisë, duke u përmirësuar
niveli i kushteve të jetesës dhe mirëqenia e popullatës, veçanërisht në zonat
rurale, krijimi i vendeve të reja të punës, duke kontribuar në mënyrë të
konsiderueshme në zhvillimin ekonomik të vendit.

Rritja dhe zhvillimi i SME-ve luan një rol themelor në
ekonominë kombëtare, duke shërbyer si një forcë shtytëse në zhvillimin ekonomik
të vendit.

SME-të përbëjnë shtyllën kurrizore të ekonomisë

Sektori i SME-ve ka një kontribut të
patjetërsueshëm në proçesin e zhvillimit ekonomik të një vëndi.  Ato janë
motori i ekonomisë, burim i rëndësishëm punësimi dhe një faktor i rëndësishëm
për rritjen industriale. Ato janë faktor kyç i krijimit të shpirtit sipërmarrës
dhe novacioneve, duke bërë kështu një element të rëndësishëm të konkurrencës
dhe të zhvillimit ekonomik lokal. Për më tepër sektori i SME-ve në Shqipëri zë
rreth 80% të GDP-së, e cila është një pjesë mjaft e rëndësishme e totalit të
saj.

Gjenerimi i punëve të reja

SME-të kontribuojnë në rritjen e punësimit në
një shkallë më të madhe se biznesi i madh. Gjithashtu në vendet në tranzicion,
siç është edhe Shqipëria, SME-të në një periudhë afatgjatë mund të sigurojnë
pjesën më të madhe të punësimit. Aktualisht në Shqipëri SME-të mbulojnë rret
71% të të punësuarve.

 Fleksibiliteti

Fleksibiliteti ka të bëjë me ndryshimin e
aktivitetit të ndëmarjeve në varësi me ndryshimetkushteve të tregut dhe
përshtatja e shpejtë me këto ndryshime. Bizneset e vogla njihen përaftësinë e
tyre për fleksibilitet, për aftësinë për të ndryshuar outputin më shpejtë dhe
pa pasoja të mëdha, kjo në varësi të ndryshimeve të mjedisit ku ato operojnë.

Disa prej dimensioneve të fleksibilitetit janë:  

o   Fleksibiliteti në çmime:

Niveli i çmimit të një produkti varet nga
elactisiteti i atij produkti. Megjithatë për bizneset e vogla dhe të mesme
është më e letë të ndryshojnë çmimin në varësi të kushteve ekonomike sesa për
bizneset e mëdha.

o  Fleksibiliteti ndaj ndryshimeve të kërkesës dhe ofertës: Vetë mënyra e organizimit të SME-ve e bënë
më të lehtë për to të ndryshojnë outputin e tyre në varësi të ndryshimeve të
tregut.

o  Fleksibiliteti ndaj ndryshimeve organizative:

Bizneset e vogla janë më të prirura të jenë
më fleksible në format e organizative. Ato mund të marin punëtorë të rinj kur
kërkesa për produktet e tyre rritet dhe t’i largojnë kur kërkesa bie. Një gjë e
tillë do të ishte e vështirë për bizneset e mëdha për shkak të presioneve nga
organizatat e punëtorëve.

Paraqitja e novacioneve të ndryshme

Bizneset e vogla shpesh janë kompani shumë
inovatore. Ato mund të paraqesin produkte të reja, stile të reja menaxhimi dhe
strategji të reja promocionale.Një pjesë e madhe e produkteve të reja janë
krijuar pikërisht nga bizneset e vogla. Nga ana tjetër, një numër gjithnjë në
rritje i bizneseve të vogla e bëjnë shoqërinë dhe ekonominë më fleksibël. Kjo
mund të lehtësojë novacionet teknologjike, të sigurojë mundësi apo ide të reja,
si dhe të bëjë të mundur zhvillimin e aftësive për zbatimin e këtyre ideve.

Stimulimi i konkurrencës

Duke qënë se hyrja në treg për SME-të është
relativisht e thjeshtë, për vet faktin se pengesat ligjore dhe administrative
për krijimin e një biznesi të vogël janë shumë të vogla, edhe numri i
ndërrmarjeve që operojnë në këtë sektor kohët e fundit ka ardhur gjithnjë e në
rritje. Për këtë arsye menaxherëve të SME-ve u duhet të rrisin aftësitë dhe
performancën e tyre për të përmbushur kërkesat e klientëve më mirë se
konkurentët, me qëllim që të kenë sukses në treg.

Prodhimi i të mirave dhe shërbimeve në mënyrë efiçiente

Kalimi
nga ekonomia e centralizuar në ekonominë e tregut u shoqërua edhe me
zëvëndësimin e ndërmarjeve të mëdha ish-shtetërore me ndërmarje më të vogla dhe
firma private. Në këtë mënyrë u rrit ndjeshëm numri i pronarëve, që përfaqëson
një grup njerëzish me një angazhim dhe përgjegjësi më të madhe se në
ish-ekonomitë e centralizuara. Duke qënë se ky grup personash janë vetë
pronarët e njësive të biznesit, kjo bëri që ata të jenë më të përgjegjshëm dhe
të përpiqen me të gjitha mënyrat që ti përdorin në mënyrën më efiçiente të
mundshme resurset që zotërojnë. Kjo për faktin se ç’do përfitim apo dështim i
subjektit të biznesit bie direkt mbi ta.

Kapitulli II

Sfidat
dhe objektivat  e zhvillimit të SME-ve

Zhvillimi i SME-ve dhe kontributi i tyre në stabilitetin ekonomik afatgjatë, varet nga
madhësia dhe struktura e tyre, që nën kushtet e  tregjeve të zhvilluara mirë, u lejon atyre
të kenë flexibilitetin dhe aftësitë që të përshtaten në kushtet e një
konkurence të ashpër.
Ekonomitë moderne operojnë si një rrjet kompleks firmash në të cilën pozicioni
konkurues i një firme varet pjesërisht në efikasitetin e
furnizuesve të tyre. Prandaj, konkurrenca e SME-ve ndikon në pozicionin konkurues të ekonomisë
në përgjithësi.

Meqenëse
kostot e larta të transaksionit janë një nga
barrierat më të rëndësishme të zhvillimit
të tyre, reduktimi i tyre do të nxiste zgjerimin e SME-ve dhe në veçanti do të inkurajonte mikrondërmarrjet të zgjeroheshin.

Krahas kësaj SME-të në Shqipëri
përqendrohen kryesisht në tregun vëndas dhe i’u mungon konkurrenca ndërkom­bëtare.
Kjo ndikon jo vetëm në mundësitë e rritjes në tregjet ndërkombëtare por duhet
marë në konsideratë edhe fakti se globalizimi sjell konkurrencën ndërkom­bëtare
pranë ndërmarrjeve shqiptare në tregjet e tyre vendase. Raporte të ndryshme
ndërkombëtare, përfshirë Ra­portin e Progresit nga Komisioni Evropian, vërejnë
se mjedisi i biznesit për SME-të në Shqipëri ka pa­tur përmirësime të mira,
veçanërisht në lidhje me regjistrimin e kompanive dhe aksesin në financa.
Megjithatë, mangësi të konsiderueshme mbeten përsa i përket zhvillimit të
kapitalit njerëzor dhe kapacitetit teknologjik, duke penguar aftësinë e
kompanive sh­qipëtare për të konkuruar siç duhet me SME-të e BE-së dhe t’i
mbijetojnë kështu konkurrencës së tregut të BE-së. Dihet se zhvillimet
teknologjike vitet e fundit kanë ecur me hapa galopant dhe bizneset e vogla dhe
të mesme në Shqipëri nuk kanë resurse të mjatueshme per t’u përshtatur me këto
ndryshime. Kjo pasqyrohet tek produktiviteti dhe cilësia e produkteve të SME-ve
Shqipëtare, që krahasuar me ato të BE-së lë shumë për të dëshiruar. Në këtë
kontekst, zhvillimi dhe performanca e tyre, në kuadrin e hapjes së tregjeve përbën një
sfidë. 

            Problematika
e SME-ve

Problemet
me të cilat ndeshen sipërmarrësit Shqiptarë

Nga disa studime qe kemi bere rezultoi se ndër problemet kryesore
me të cilat ndeshen sipërmarrësit në Shqipëri janë:

Ø 
Nivele të larta të taksave

Ø 
Konkurenca e pandershme

Ø  Fuqia e ulët blerëse e popullsisë

Ø 
Mungesa e bashkëpunimit midis institucioneve të ndryshme publike dhe
private që mbështesin SME-të

Ø 
Niveli i ulët i cilësisë së menaxhimit brënda kompanisë

             Skemat e financimit

Ø 
Megjithëse nivelet e financimit të
SME-ve kanë ardhur në
rritje, gjithsesi konsiderohet i pamjafueshëm peë të nxitur një zhvillim të shpejtë të sektorit. Për të përmirësuar klimën e financimit
të SME-ve gjatë
viteve të fundit janë
ndërmarrë
disa masa që lidhen kryesisht me futjen e skemave të garantimit të kredive për SME-të.

Ø 
Fondet
e garancisv në Shqipvri janë aplikuar nëpërmjet disa projektetve të
vecanta për 
mbështetjen e SME-ve e kryesisht nga USAID dhe vitet
e fundit edhe nga UNOPS.

Ø 
Por këto fonde garantimi kanë
qenë kufizuar vetëm
në mbështetjen
me financime të fushave
dhe kategorive të caktuara të SME, duke lënë jashtë pjesën më të madhe të sektorit SME.
Gjithashtu SME-të dhe sidomos
SME-të
e reja hasin mjaft vështirësi për të marrë kredi
nga sektori bankar dhe kostoja e
kredise është relativisht e lartë.

Ø 
Kushtet që kërkojnë bankat janë jo të favorshme
për bizneset, e konkretisht kolaterali
i kërkuar është në nivelet nga 120 % deri në 150 %
dhe interesat e kredisë janë të larta
edhe për rastet kur kërkohet kredi për
investime në makineri e pajisje, për një periudhë afatmesme.

Sipërmarrja kreative

Periudha e
tranzicionit ka treguar se rialokimi i burimeve në ekonomi është orientuar
drejt sektoreve me produktivë, drejt atyre të
shërbimeve e brenda tij, të tregtisë,
hoteleve
& restoranteve. Ndërsa nga biznesi
kreativ kontributi është shumë i vogël dhe nuk është  i
evidentuar.

Industria kreative, bazohet në talentin dhe mjeshtrinë
individuale, e aftë për të prodhuar dhe punësuar njerëz dhe është pjesë
përbërëse e pronësisë intelektuale.
Kjo lloj industrie në Shqipëri, kryesisht ka
qenë
e bazuar në zejet e traditës.
Vitet e fundit në Shqipëri kanë lindur e
po zhvillohen disa sektorë të rinj të industrisë së shërbimeve kreative si: prodhimi i reklamave, studiot
grafike, shërbimet kompiuterike, muzika dhe
shfaqjet muzikore, televizioni dhe radio, studiot e arkitekturës, të dizajnit, shtëpitë botuese, kinematografia  etj.

Marrveshja e tregtisë së lirë, si ndikon ajo
te SME-të në  Shqipëri?

Cili është efekti I liberalizimit në kuadër
të OBT-së mbi ekonominë Shqiptare?

Kjo është një pyetje e hasur shpesh në
mënyrë të hapur ose në mënyrë të nëkuptuar nga komuniteti i biznesit shqiptar.
Shqipëria është anëtarësuar në Organizaten
Botërore të Tregtisë (OBT ) më 8 shtator 2000, duke synuar pjesëmarrje
më aktive të vëndit në sistemin tregtar shumëpalësh, hapjen e tregut të
brendshëm dhe krijimin e një mjedisi më tërheqës ndaj investitorëve të
huaj , si dhe trajtimin më të favorshëm dhe të drejtë për operatorët tregtarë
vendas dhe të huaj. Nëse gjatë kësaj kohe janë arritur suksese në nënshkrimin e
shumë marrëveshjeve të tregëtisë së lirë, në fushën e transporteve,
infrastrukturës, këto veprime akoma nuk kanë dhënë eficiencën e duhur në
përshpejtimin e ritmeve për vënien në efiçensë të këtij kooperimi  tregtar
dhe tarifor, duke zhvilluar të njëjtin proçes  liberalizimi edhe në tregun
e brendshëm i cili mund të sjellë energji të reja drejt zhvillimeve
industriale, kërkimeve dhe zhvillimeve  për produkte dhe biznese të reja
për eksport, zhvillimin e një ambienti të pershtatshëm për kulturën e
sipërmarrjes, zhvillimin e rrjeteve të biznesit, kooperimin teknollogjik dhe
inovacionin.

Çfarë avantazhesh dhe disavantazhesh na sjell
tregtia e lirë?

Ka
pikpamje dhe debate të ndryshme lidhur me tregtinë e lirë. Si ç’do fenomen
ashtu dhe liberalizimi i tregtisë ka anët pozitive dhe anët negative të cilat
kanë dhjetra vite që diskutohen nga ekonimistë e politikanë. Për pasojë është
krijuar një bindje jo e mirë, sipas së cilës tregtia e lirë është një
“instrument” që na imponohet nga jashtë, dhe ne duke qenë të pafuqishëm dhe të
varur nga ndihma ekonomike perëndimore, duhet ta pranojmë. Por nga ana
tjetër liberalizimi i

Author:

x

Hi!
I'm Eileen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out