Aceh penaklukan ini bertujuan untuk meluaskan kekuasaannya, pelabuhan-pelabuhan

Topic: ReligionIslam
Sample donated:
Last updated: May 19, 2019

Aceh merupakan sebuah kerajaan yangterbentuk hasil daripada penyatuan kerajaan-kerajaan kecil seperti Pidie, Pasaidan kerajaan Daya yang akhirnya membentuk Kerajaan Aceh yang besar.

Kerajaan Acehterletak di di Indonesia berada di hujung Pulau Sumatera sebelah Utara danmenghala ke arah Barat dari Kepulauan Nusantara berbanding dengan sejarah modenSumatera, Indonesia di bahagian Utara, terdapat tiga bangsa dan kebudayaannyang telah didominasikan oleh Acheh, Batak, dan Melayu. Namun, dapat dilihatdengan jelas apabila warisan sejarah Acheh masih menjadi amalan rakyattempatan, kerana Acheh telah meninggalkan satu sejarah yang cukup bermaknasehingga hari ini, terutaman dari segi kebudayaan yang bercirikan Islam.1Pada abad ke-14, Banda Acheh telah menjadi pusat atau ibu kota bagi KerajaanAcheh.  Pembentukan Acheh juga tergambardengan campuran daripada budaya Buddha dan India sebelum agama Islam masuk.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Wilayah Acheh dikatakan pertama menerima masuk ajaran agama Islam di KepulauanNusantara bahagian Barat. Dalam bahasa Tionghoa Acheh disebut sebagai A-tsi atau Ache dalam bahasa Tionghoa sendiri.2Sebelum kemunculan Kesultanan Acheh, sebuah Kesultanan lebih awal telah punmuncul iaitu Kesultanan Perlak, merupakan kerajaan pertama di Nusantara sekitartahun 840-1292M, namun kini, Perlak telah masuk dalam wilayah Acheh di bahagianTimur, sehingga pada abad ke-15 Acheh telah dimasuki oleh kuasa Kerajaan IslamLamuri kerana jalinan politik yang telah dibuat, menandakan suatu perubahanmulai berlaku dalam perkembangan politik Acheh yang bercirikan ajaran Islam.3 Pembentukan Kerajaan Acheh diperintaholeh Sultan Ali Mughayat Syah yang merupakan sultan pertama memerintah daritahun 1520 sehingga tahun 1530, sebab pada awalnya Acheh berada dibawahkekuasaan Kerajaan Pidie. Semasa tempoh pemerintahannya beliau berjaya denganpenaklukan pelabuhan di pesisir pantai Sumatera seperti Pidie, Pasai dan Daya,kegiatan penaklukan ini bertujuan untuk meluaskan kekuasaannya, pelabuhan-pelabuhanini terletak bersebelahan dengan perairan Selat Melaka. Dari segi kehidupanpolitik Acheh, perkembangannya bercorak pasang surut, apabila berlaku campurtangan kuasa asing seperti Belanda dalam politik, yang pernah menyerang Acheh dipimpinoleh Cornelis de Houtman dalam merebut kuasa pedagangan daripada KerajaanAcheh, ketika dalam pimpinan Sultan Alaudin Riayat Syah.  Kemudiandari segi ekonomi, masyarakat Aceh abad ke-14 amat bergantung dengan kegiatanpenangkapan ikan, termasuk menjalani pekerjaan sampingan seperti merompakkapal-kapal Portugis yang datang berdagang di kepulauan itu, kerana pendapatanpenduduk Acheh pada awalnya, bergantung dengan jualan dagangan dan hasil lautsahaja. Namun seperti yang sudah diketahui, Selat Melaka telah menjadi tumpuanterpenting sebagai laluan perdagangan, ksehingga Selat Melaka ini berjayamenambat hati para pedagang dari luar untuk berdagang di Melaka seperti dariIndia, Arab, dan China.

Jadi pelabuhan di Aceh yang masih dalam perkembanganmasih kurang mendapat tumpuan, oleh sebab itu, pemerintah Aceh terus giatdengan misi penaklukan dalam menguatkan kekuasaanya sehingga kejatuhan Melakapada abad ke-15 ke tangan Portugis telah membuka satu peluang besar kepada Acehmenarik pedagang-pedagang yang keluar dari Melaka untuk masuk berdagang dipelabuhan Aceh, kerana pedagang Islam tidak mengaku kekuasaan Portugis diMelaka, atas dasar penyebaran agama oleh Portugis di Nusantara. Kemudian,Kerajaan Acheh ketika ini telah berjaya mengalihkan pedagang-pedagang dariMelaka untuk datang berdagang ke pelabuhan Acheh kerana Acheh telah menjadikuasa baru muncul sebagai pusat perdagangan internasional di Nusantara. Maka,’bagai mengantuk disorong bantal’ pedagang segera beralih ke pelabuhan Achehuntuk mendapatkan perlindungan terhadap hasil perdagangan.4Tetapi, Acheh masih bersaing dengan Kerajaan Johor yang juga berminat terhadappedagangan di Selat Melaka.   Gambar1: Peta Kekuasaan Kerajaan Acheh Sumber:http://www.lintasgayo.com/37208/aceh-besar-pernah-dipimpin-putra-gayo.html  Selepas pemerintahan Sultan Mughayat Syah, beliau digantikandengan Sultan Salahuddin yang memerintah sehingga tahun 1537, namun semasapemerintahan berlaku surut dalam perjalanan pemerintahannya kerana perwatakanyang dimiliki oleh Sultan Salahuddin yang tidak begitu mengambil berat soalkerajaan Aceh, sehingga membawa kepada kemerosotan dalam perkembangan politikdan ekonominya.

Kemudian Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kahar telah mengantikanSultan Salahuddin yang memerintah sampai tahun 1568.  Pencapaian Sultan Alauddin Riayat Syah semasapemerintahan adalah membawa sedikit perubahan dalam sistem pemerintahannyaapabila cuba untuk menakluki Melaka melalui serangan namun gagal. Kemudiansemasa pemerintahannya juga turut berlaku pemberontakan dan perebutan kuasa.Maka pemerintahannya hanya mampu bertahan sementara sahaja. Selepas itu, KerajaanAceh telah mencapai detik kegemilangan semasa pemerintahan Sultan Iskandar Mudayang memerintah dari tahun 1607 sehingga 1636 apabila beliau berjayamengalahkan Portugis di Melaka dengan penyerangan menggunakan kekuatan armandalaut yang ramai, berjaya menguasai Pulau-Pulau Sunda dan Semananjung Malaysiaserta menjalinkan hubungan diplomatik dengan bangsa yang datang berlayar diLautan Hindia.5 Selainitu, Kesultanan Johor merupakan kuasa politik Melayu yang baru selepaskejatuhan Melaka turut menjadi sasaran di Semananjung Malaysia oleh kuasa Acehkerana perebutan Aru untuk kepentingan ekonomi. Ini jelas digambarkan, sehinggaabad ke-17 Sultan Iskandar Muda berjaya membentuk Aceh menjadi kerajaan Maritimterpenting di Nusantara.

Walaupun Kerajaan Aceh sudah mencapai kegemilangannya,tetapi, kepincangan dalam pemerintahan Acheh mulai berlaku selepas kemangkatan SultanIskandar Muda. Pertikaian kuasa yang berlaku di antara pemerintah di istanatelah membuka peluang kepada pesaing Aceh untuk kembali menyerang kembali,sepertinya Kerajaan Johor sehingga berjaya mengambil semula kekuasaannya diSemanjung Malaysia serta kawasan selat di bahagian selatan. Apa yang lebihmenarik untuk turut dikupas ialah perkembangan agama Islam di Aceh, walaupun menerima tentangan hebatdaripada kuasa Perancis dan Belanda serta Sepanyol, kerajaan Aceh masih mampumemperluaskan agama Islam, keadaan ini jelas dilihat semasa pemerintahan SultanIskandar Thani yang merupakan menantu kepada Sultan Iskandar Muda, hukumsyariat Islam telah ditegakkan serta perkembangan ilmu Islam terusdiperluaskan, tambahan dengan kedatangan Nuruddin Ar-Raniri dari Gujeratseorang pendakwah.6Dikatakan dari segi politik, Acheh memiliki pertahanan yang kuat yang diketuaiole uleebalang yang mempunyai semangat patriotisme yang sangat tinggi, namun,perpecahan yang berlaku dalam kalangan uleebalang serta semangat patriotismeyang semakin luntur dalam kerajaan Acheh dengan keadaan politik yang tidakstabil, serta keruntuhan ekonomi jelas membawa kepada kemerosotan Acheh. Kemudian pembentukan kehidupan sosial di Acheh berkembangdengan baik, apabila mampu mencapai kebudayaan yang semakin maju kerana kedudukanyang strategik, telah menjadi tarikan kepada masyarakat luar datang singgahberkunjung disamping dengan tujuaan berdagangan, tambahan perhubungan yang baikdengan bangsa lain juga menambah bilangan kedatangan bangsa-bangsa luar lebihke Acheh.

Bahkan Acheh berjaya menyusun hukum adat yang mendasari ajaran Islamyang digelar sebagai Hukum Adat Makuta Alam, dimana menurut hukum ini, setiappertabalan seorang sultan yang memerintah adalah perlu mengikut permuafakatberdasarkan hukum ini, bagi mencapi persetujuaan yang jitu. Selepas itu dalam Hukum Adat Makuta Alam telah diberikan satugambaran mengenai kuasa seorang sultan di Aceh iaitu semasa perlantikan baginda, padasaat pengangkatan baginda, panglima sagi dan ulebalang i mereka perlu mendapat kehormatandengan bunyi dentuman meriam sebanyak 21 kali sebagai penghormatan, keranamereka merupakan antara orang kuat dalam menjaga keamanan pemerintahan dannegeri Acheh dalam mengetuai angkatan peperangan dalam mempertahankan kerajaanAcheh daripada ancaman luar.  Kemudianperanan Sultan adalah untuk mengadili perkara yang bersangkut paut denganpemerintahan, seterusnya perlu bersediauntuk sentiasa menerima kunjungan kehormatan termasuk dengan kedatangan parapedagang-pedagang asing ke pelabuhan Acheh, sultan juga berperanan untukmengangkat ahli ulama yang amat penting dalam kehidupan sosial di Acheh,manakala dalam pengurusan kerajaan, orang yang cerdik pandai mesti diangkatoleh kuasa sultan, dan sultan perlu bertindak dalam melindungi rakyat daripada tindakan para pejabat kerajaan yangsewenang-wenangnya, dimana sultan berperanan menjadi orang tengah. Pemilihan sultan adalah berdasarkan kepercayaan kepada sultanuntuk memegang satu amanah dengan baik, perlu dengan nasihat dan pengawasanoleh alim ulama, kadi dan Dewan Negeri bagi mengelakkan perlanggaran adat olehseorang sultan.

Misalnya, semasa pemerintahan dibawah Sultan Iskandar MudaKerajaan Acheh telah berkembang dengan pesat dari segi ilmu Islam apabilabaginda berhasil menanam semangat keagamaan dalam diri rakyat tempatan dengansemangat kesatuan yang tinggi, jiwa memperoleh kemerdekaan yang membara,semangat perpaduan tinggi. Keadaan ini, memperjelaskan kepada kita bahawapengaruh seorang sultan amat penting dalam mempengaruhi perkembangan dalam soalkestabilan politik membawa kepada pengukuhan dalam ekonomi seterusnya kepadapembangunan sosial di Acheh ketika itu. Hubungan diplomatik yang baik dengankuasa besar di barat seperti Turki turut membantu Acheh dalam membangunkankerajaan.   Gambar 2: Masjid Raya Baiturrahman Banda Acheh  Sumber: http://www.zonasiswa.com/2015/06/sejarah-kerajaan-aceh-kehidupan-politik.html   Dengan itu, tidak hairan bahawa Acheh telah berjaya digelarsebagai Serambi Mekah, kerana pencapaian tinggi, kerajaan Acheh dalam membangunpusat pendidikan disini terutama ajaran agama Islam, sehingga terdapat ramaiahli ulama yang lahir dari Acheh. Masjid Raya Baiturrahman telah menjadi buktipeninggalan Acheh dalam pembangunan agama Islam melalui pembinaan masjid inisebagai serambi perkongsian ajaran agama dengan pertukaran pelbagai idea.

Maka,disini jelas mengambarkan keadaan pasang surut Kerajaan Acheh, dimana setiapperubahan tampuk pemerintahan oleh setiap sultan mempunyai coraknya tersendiri,namun perkembangan kebudayaan Acheh telah membuka mata dunia akan keunikan yangdimiliki oleh Acheh iaitu dalam perkembangan ilmu Islam dan semangat tinggidalam mempertahankan agama Islam.          1 Anthony Reid, Sumatera Revolusi Dan Elite Tradisional,Indonesia: Komunitas Bambu, 2012, hlm.1 2 Suryadinata, Leo: InternationalZheng He Society,Admiral He &  Southeast Asia, Institute of Southeast                       Asian Studies, 2005. Hlm.167 3Machfud Syaefudin dkk, Dinamika Peradapan Islam: Prefektif Historis(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 2534 Ahmad Fathoni, Sejarah Kerajaan Aceh, http://www.zonasiswa.com/2015/06/sejarah-kerajaan-aceh-kehidupan-politik.html diakses pada 10/12/17 5 Kesultanan KerajaanAceh, http://www.nafiun.com/2013/02/kesultanan-kerajaan-aceh-sejarah-peninggalan-pendiri-letak-peta-kemunduran-keruntuhan.html, diakses pada 1Disember 20176 Ibid.

x

Hi!
I'm Mia!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Check it out