Aydan pill? bakalavr, ikinci pill? magistratura, üçüncü pill?

Topic: Free
Sample donated:
Last updated: May 8, 2019

Aydan C?f?rliGiri? Bu m?qal?d? t?hsilin qurulu?u Az?rbaycanla dig?r seçdiyim ölk?l?nint?hsil sisteminin n? d?r?c?d? uy?un v? ya f?rqli olmas? ara?d?r?lm?? h?mçininmü?yy?n sor?ular apar?lm??d?r. Analiz T?hsil haqq?nda bir çox müdrikl?rimiz fikirl?r söyl?mi?dirl?r.M?s?l?n H.?liyev “T?hsil h?r bir dövl?tin, ölk?nin, c?miyy?tin h?yat?n?n,f?aliyy?tinin mühüm bir sah?sidir. C?miyy?t t?hsilsiz inki?af ed? bilm?z” v?ya ingilis filosofu v? tarixçisi olan F.

Bekon bel? deyirdi “Bilik-h?yatdafaydal? olmaq namin? qazan?lmal?d?r” Az?rbaycanda t?hsil Az?rbaycan m?kt?b t?hsili üç m?rh?l?d?n ibar?tdir, Bunlar ibtidai,ümumi orta,tam orta t?hsildir. Bizd? t?hsil ?sas?n 6 v? ya 7 ya?dan ba?lan?r. Ümumi orta m?kt?b t?hsili müvafiq t?hsil proqramlar? y?ni kurikulum?sas?nda h?yata keçirilir. Finlandiyadan f?rqli olaraq bizd? dövl?tm?kt?bl?riyl? yana?? öz?l m?kt?bl?rd? f?ailiyy?t göst?rir. ?ndi is? h?r üçpill?nin m?qs?dinin n? oldu?unu yazaq,  ?btidai t?hsilin m?qs?di u?aqlarda oxumaq, yazmaq v? hesablamaqabiliyy?tini yaratmaq, onlarda ilkin h?yati bilikl?ri öyr?tm?k.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Az?rbaycanibtidai t?hsil birinci-dördüncü sinifl?ri ?hat? edir. Ümumi orta t?hsilin m?qs?di ?agirdl?rd? ünsiyy?t bacar???n?n, m?ntiqin,t?f?kkürün formala?mas?n?, proqrama daxil olan f?nl?r üzr? v? dünyasivilizasiyas?n?n inki?af? haqq?nda müvafiq bilik v? t?s?vvürl?rin yarad?lmas?v? öz g?l?c?k f?aliyy?t istiqam?tini mü?yy?nl??dirm?kd? istiqam?tl?nm?yi t?minetm?kd?n ibar?tdir. Ümumi orta t?hsil be?inci-doqquzuncu sinifl?ri ?hat? edir.

Ölk?mizd? ümumi orta t?hsil m?cburidir v? bu pill?d? yekun qiym?tl?ndirm?apar?l?r, h?mçinin bu m?rh?l?f? t?hsilini ba?a vuran ?agirdl?r? müvafiq dövl?ts?n?di – ??had?tnam? verilir. Ümumi orta t?hsil haqq?nda s?n?d t?hsilin növb?tipill?sin? davam etdirilm?si üçün ?sas say?l?r. Tam orta t?hsil ümumi orta m?kt?b t?hsilinin sonuncu pill?si say?l?rv? onuncu – on birinci sinifl?ri ?hat? edir v? bu pill?d? t?hsil alanlar?nbiliyinin qiym?tl?ndirilm?sinin yekun dövl?t attestasiyas? h?yata keçirilir. N?tic?y?gör? m?zunlara müvafiq qaydaya uy?un olaraq dövl?t nümun?li s?n?d, y?niattestat verilir. Tam orta t?hsil haqq?nda s?n?d t?hsilin növb?ti pill?d? davametdirilm?si üçün ?sas say?l?r. Ali t?hsil  c?miyy?t üçünixtisasl? müt?x?ssis haz?rl??n? t?min edir. Bu mü?sisi?l?rd? müt?x?ssishaz?rl??? 3 m?rh?l?d?n ibar?tdir.

Birinci pill? bakalavr, ikinci pill?magistratura, üçüncü pill? doktorantura. Bakalavr pill?sind? müxt?lif isqtiqam?tl?r üzr? geni? ?hat?li alit?hsilli müt?x?ssis haz?rlan?r. Bu pill?ni bitir?n m?zunlara”Bakalavr” ali pe?? ixtisas d?r?c?si verilir. Bakalavr pill?sinibitir?n m?zunlar?n ?m?k f?aliyy?ti elmi-t?dqiqat v? ali t?hsil mü?ssis?l?rind?elmi-pedaqoji f?aliyy?t istisna olmaqla dig?r sah?l?ri ?hat? edir  Aydan C?f?rli Magistratura t?hsil pill?sind? elmi-t?dqiqat v? ali t?hsilmü?ssis?l?rind? elmi-pedaqoji f?aliyy?tl? m???ul ola bil?n müt?x?ssishaz?rlan?r. Bu m?rh?l? magistr dissertasiya i?inin müdafi?si il? bitir. Öz dissertasiyas?n?u?urla müdafi? etmi? m?zunlara “magistr” ali elmi-ixtisas d?r?c?siverilir.

 Doktorantura  özüd? ikipill?lidir. bu m?rh?l?d? iki elmi d?r?c?l?r mü?yy?nl??dirilir: f?ls?f? doktoruv? elml?r doktoru elm sah?l?ri üzr? d?r?c?l?r.Elmi d?r?c?l?rin verilm?si dissertantura yolu il? h?yata keçirilir.  Finlandiyada t?hsil Dünyan?n ilk onlu?una dü?mü? h?tda birinci olma?? bacaran t?hsilsistemi Finlandiyadad?r.

Burada öz?l heç bir m?kt?b f?ailiyy?t göst?rmirki, dü?ünür?mbuna s?b?b dövl?t m?kt?bl?rinin bütün gözl?nil?n t?l?bl?r? cavab ver?bilm?sidir. H?mçinin ölk? daxilind? yerl???n bütün m?kt?bl?r aras?nda güclü v?ya z?if olmas? göst?ricisi üzr? f?rq dünya üzr? ?n minimal s?viyy?d?Finlandiyadad?r. Finlandiya m?kt?bl?rind? günd?lik d?rs zaman? 4 saatd?r, bununlayana?? h?ft?nin 2 saat?n? ?agirdl?r seç?c?kl?ri ixtisaslara uy?un t?liml?r?qat?lma?a s?rf edirl?r. Bundan ba?qa u?aqlar üçün “?yl?n?r?k öyr?nm?”sistemi yarad?lm??d?r.

8-ci sinif? q?d?r bütün ?agirdl?r? eyni proqram t?tbiqedilir. ?agirdl?r 16 ya?a q?d?r heç bir imtahanda i?tirak etmir. Bundan ba?qaFinlandiya m?kt?bl?rind? mü?llim olan h?r bir ??xsin magistr d?r?c?si vard?r. Finlandiyam?kt?bl?ri haqq?nda h?mçinin bunuda dey? bil?rik ki, burada mü?llim v? m?kt?br?hb?rliyi eyni m?vacibl? t?min olunur, buda onlar?n maddiyat deyild? t?hsilüz?rind?n r?qab?t? girm?sin? z?min yarad?r. M?s?l?n biz v? ya dig?r bir çoxölk?l?rd? dövl?t büdc?sinin ?sas hiss?si orduya s?rf oldu?u halda Finlandiyadabu büdc? t?hsil? s?rf olunur. ?n ön?mlisi is? burada t?hsil ver?n heç birmü?llimin u?urlu v? ya u?ursuz olmas?n?n mühakim? olunmas? mümkün deyil. ?ksiklikl?riolan mü?lliml?rin h?r biri yeni t?lim-t?dris proqramlar?yla özl?rini inki?afetdir? bil?rl?r. H?mçinim heç bir,mü?llimin z?if dam?as? il? i?dind?n olmaqorxusu yoxdur.

Finlandiya m?kt?bl?ri haqq?nda bunuda dey? bil?rikki r?qab?txo? görünü? deyil, Finlandiya m?kt?bl?ri heç bir zaman bir birl?ri il? r?qab?t?girmir, ?ksin? h?mr?ylik nümayi? etdirirl?r. Burada h?mçinin mü?lliml?rinmaa?lar?da olduqca yüks?kdir. Mü?lliml?r hakiml?r v? hüquq?ünaslarla b?rab?rhüquqa malikdir. M?hs buna gör?dirki fin m?kt?bl?ri bir-birind?n f?rql?nmir v?dü?ünür?m ham?s? eyni d?r?c?d? yax??d?r. Ümumilikd? baxd?qda Finlandiya t?hsilsisteminin bel? çox yüks?k s?viyy?d? inki?af etm?sinin v? dünyada buna gör?lider olmas?n?n ?sas s?b?bi dövl?tin t?hsil? xüsusi qay?? göst?rm?si v? xalq?nmaarifl?nm?si, t?hsil ala bilm?si üçün bütün vacibi ??raitl?ri yaratmas?d?r. Fin t?hsilsistemi il? ba?l? 9 heyratamiz reall?q 1. Finlandiyada m?kt?b? ba?lamaq üçün m?cburi ya? 7-dir. U?aqlar?n?m?kt?b? apar?b-g?tir?n, d?rs öyr?d?n valideyn anlay??? yoxdur.

 2. Finlandiya t?dris plan? sad? v? ümumi bir sistem t?yin etm?kd?nibar?tdir. ?agirdl?r öz maraq v? ehtiyaclar?na gör? t?lim-t?dris proqramlar?n?formala?d?rma hüququna malikdirl?r. Mü?lliml?r d? h?mçinin  bel? bir haqqa sahibdirl?r.3.

Finlandiya ?agirdl?rin? t?hsil ald?qlar? ilk alt? ild? heç bir qiym?tverilmir. 9-cu sinif? q?d?r qiym?t verm? m?cburiyy?ti yoxdur v? t?l?b?l?rstandart bir imtahan sistemin? m?cbur edilmirAydan C?f?rli 4. ?btidai sinifd? ?agirdl?rin d?rs xarici/t?n?ffüs olaraqkeçirdikl?ri vaxt 75 d?qiq?dir. Amerikada bu orta hesabla 27 d?qiq?y? q?d?rdü?ür. Türkiy?d? bu vaxt is? ortalama 45 d?qiq?dir.

 5. Bütün mü?lliml?rin minimum magistr d?r?c?si olur v? onlar universitetn?tic?si ?n yüks?k olan ??xsl?rd?n seçilir. Finlandiya mü?lliml?rimüv?ff?qiyy?tli-müv?ff?qiyy?tsiz olaraq mühakim? etm?y?n bir mentalitet?sahibdir. Z?if c?h?tl?ri olan mü?lliml?rin, yeni t?lim-t?dris proqramlar?ylaözl?rini inki?af etdirm?si mütl?qdir.

Heç bir mü?llimin göst?ricisi onun i?d?nat?lma s?b?bi ola bilm?z.6. ?agirdl?r? ev tap??r??? verilmir çünki d?rs m?kt?bd? öyr?nm?küçündür. H?r u?a?a bir f?rd olaraq ön?m verilir, diqq?t göst?rilir. 7.

Fin m?kt?bl?rind? idmana geni? yer verilir, amma yar??maq üçünkomandalar yarad?lm?r. 8. Finlandiyada m?kt?bl?r bir-birl?ri il? r?qab?t aparm?r, h?mr?ylik göst?rm?y?çal???rlar. M?kt?bl?rin ham?s?n?n nailiyy?t göst?ricil?ri dem?k olar ki eynidir.Buna gör? d? m?kt?bl?r aras?nda çox f?rq bilinmir. Bütün u?aqlar z?ka v?bacar?qlar? n? olur olsun eyni sinifl?rd? oxuyur. 9.

Finlandiyada t?hsil üçün n?z?rd? tutulan x?rc büdc?nin böyükhiss?sini ?hat? edir. Bu x?rcl?r özünü t?drisd?n ?ld? olunan n?tic?d? göst?rir.Burada mü?lliml?r d?, r?hb?rl?r d? dem?k olar ki eyni maa?? al?rlar.

  N?tic?Etdiyim analiz v? apard???m sor?u ?sas?nda bel? n?tic?y? g?lir?m ki,bizim ölk?miz üçünd? “?yl?n?r?k öyr?nm?” imtahan qorxusu v? yah?yacan? olmadan öyr?nm? olsa daha müsb?t n?tic? ver?r. Öyr?tm? metodunda birs?ra d?yi?iklikl?r mütl?qdir. ?agirdl?r? veril?n c?za sistemind? d?yi?iklikolmal?d?r. H?mçinin n?z?ri deyild? praktiki olan d?rsl?r? üstünlük verm?k bizimüçün q?na?t b?x? olar. D?rsl?rd? praktik t?drisd?n geni? istifad? ?agirdl?rind?rs? mara??n?n artmas?na v? bütün ?agirdl?rinin i?tirak?n?n t?min edilm?sin???rait yaradar. Öyr?tm? metodunda bir s?ra d?yi?iklikl?r mütl?qdir.

Az?rbaycandada Finlandiya t?hsil sistemind? oldu?u kimi m?kt?b vaxt? müyy?n edilmi? ya?dansonra ?agirdl?rin maraq sah?l?ri üzr? t?dris proqramlar?n?n t?tbiq olunmas?,ixtisasla?man?n ali t?hsil m?rh?l?sin? kimi mü?yy?n edilm?si ?agirdl?rin dahamaraq v? h?v?sl? oxumas?na v? haz?rla?mas?na s?b?b ola bil?r. H?mçininFinlandiyada  mövcud olan a?a?? ya?qruplar?nda qiym?tl?ndirm?nin olmamas?n?n da üstün c?h?t oldu?unu hesab edir?mv? Az?rbaycanda da 1-4-ci sinifl?rd? bu üsulun t?tbiqinin u?urlu olaca??n?hesab edir?m. 

x

Hi!
I'm Eileen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out