Ayd?nlanma Barnes, kitab?na 101/2 Bölümde Dünya Tarihi

Ayd?nlanma ile süregelen tarihsel gerçekli?e yönelik güven postmodernizmin
kutlad??? ?üphecilik ve belirsizlik ilkeleri ile sars?lm?? bunun yans?mas? ise postmodern
edebiyatta görülmü?tür. Sir Walter Raleigh’in yarad?l??tan ba?lay?p dünya
tarihini anlatan Dünya Tarihi kitab?ndan
yola ç?karak Barnes, kitab?na 101/2
Bölümde Dünya Tarihi ad?n? vermi? ve daha ilk andan ironik bir dil kullanarak
mutlak tarih anlat?s?n?n mümkün olmad???n?n alt?n? çizmi?tir. Barnes bu
kitab?nda gerçek olaylar? yeniden kaleme alm?? ve kronolojiyi bozarak
alternatif anlat?lardan olu?an postmodern bir roman yazm??t?r(.mail). Kitaptaki
on bölüm boyunca, tarihsel gerçeklik ile kurgusal gerçeklik biririyle
kar??t?r?larak olaylar oldukça alayc? bir dil ile ele al?nm??t?r. Karakterler
tarihi olaylara cevap bulmak ad?na büyük anlat?lara geri dönmü? ancak daha çok
soru ile kar?? kar??ya kalm??lard?r (genres). Dolay?s?yla tarihin kimin tarihi
oldu?u, kim taraf?ndan anlat?ld??? ve nas?l anlat?ld??? hususu kitab?n bütün
bölümlerinde Barnes taraf?ndan problemle?tirmi?tir.

             Barnes birinci bölüme eski ahitten al?nan Nuh
mitinin yeniden yaz?m? ile ba?lamaktad?r. Lyotard’?n da üzerinde durdu?u büyük
anlat?lar?n çökü?ü, geleneksel hikayede hiç yer almayan tahta kurdunun perspektifi
ile alayc? bir ?ekilde gösterilmi?tir. Toplumda öteki olarak nitelendirilen tahtakurdu
ideal Nuh alg?s?n? y?karak, ba?naz, zorba, öfkeli ve hatta sarho? bir adam tasfir
etmektedir (genre). “Siz Nuh’un hep akl?ba??nda, haksever ve içinde Allah
korkusu ta??yan biri oldu?una inand?r?lm??s?n?zd?r oysa ben size onu,
sinirlerine hakim olamayan ayya? serserinin teki olarak tan?tm??t?m” (Barnes
15) Barnes, okuyucunun bir kez daha geleneksel anlat?y? sorgulamas?n?
beklenmektedir. Bunu yaparken, daha önce al???la gelmemi? ve alayc? bir Nuh
tasviri yapm??, yemek için ac?mas?zca öldürülen binlerce hayvandan bahsetmi?tir.
Burada okuyucudan beklenen yaz?l? tarih ile alternatif anlat?n?n
kar??la?t?rmas?n?n yap?lmas?d?r. Tahta kurdu okuyucuya bir suçlama yönelterek
“Sizler inanmak istedi?iniz ?eylere inan?yorsunuz ve inanmay? sürdürüyorsunuz”
(Barnes). Barnes, mutlak tarih anlat?s?n?n kazananlar?n gözünden kendi
ç?karlar? do?rultusunda anlat?ld???n?n alt?n? çizmektedir (10_!_!). Nuh’un
hayvanlar?n kirli ve temiz  olarak
ay?rmas? ayr?mc?l???n ve önyarg?n?n ?ncilde nas?l i?lendi?ini gösterirken di?er
bir yandan tahtakurdunun varl??? ?ncildeki büyük anlat?n?n kurgusall???  ve ayn? zamanda tarihsel üstkurmacay?
okuyucuya sunmaktad?r. Barnes d??ardakinin gözünden olaylar? fabüle ederek
yeniden anlatarak bu tür  büyük tarih
anlat?lar?n?n ideolojik oldu?unun alt?n? çizmektedir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Author: admin

x

Hi!
I'm Mia!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Check it out