C?LT maskenin içerisinde sirke bulundu?u için haftada bir

C?LT ?Ç?N UYGULANMASI
EN KOLAY MASKE BAL MASKES?

BAL MASKES? NED?R?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Bal maskesi, içeri?inde bal olan ve istenirse ba?ka
malzemeler ile güçlendirilebilecek bir maske çe?ididir. Bal maskesi temelinde
yaln?z kullan?l?r ama istedi?i etkiyi daha erken ve güçlü görmek isteyenler
baz? malzemeler ile de bal maskesini kar??t?r?p kullanabilmektedir.

Bal maskesi, cildi ar?nd?rmak ve gözenekleri dinlendirmek
için yap?lan bir maskedir. Ölü derileri de vücuttan att??? bilinmektedir. Bal
maskesi mucizesinin bir di?er faydas? da ölü derileri vücuttan atmas? ile cilt
lekelerini düzenli kullan?m sonucu gidermesi ve cilt problemleri olan akne,
sivilce ya da siyah noktay? söndürmesidir.

Pek çok yarar? olan do?al maske mucizesi bal, herkes
taraf?ndan önerilmektedir. Bal maskesinin kullan?m?n?n bir di?er nedeni de
kimyasallar gibi yan etkisinin olmamas?d?r. Yan etkisi yapmaz ve ciltte izler
b?rakmaz.

BAL MASKES?
UYGULAMASI

Bal asl?na bak?rsa yüze tek ba??na da uygulanabilir. Fakat
bu cildi tazeleyen bala birkaç faydal? ?ey daha eklenirse daha yararl?
olacakt?r. Yani bu bal tek ba??na da yüze sürülebilir. Ama ba?ka birkaç ?eyle
de zenginle?tirilebilir bu maske. ?çine koyaca??n?z birkaç damla limon suyu
bile daha fazla yarar gösterecektir. Tabi bu maskeleri haz?rlarken içerisine
koyaca??n?z bal?n sahte olmamas?na dikkat edin. Sahte ballarda ?eker
kullan?ld??? için yüzünüzü temizlemek, lekelerden kurtarmak yerine daha fazla
sorun yaratabilir.

Malzemeler:

. 1 çay ka???? bal

. 1 adet yumurta(sar?s?
ve beyaz? beraber)

. 3 damla sirke

. Lavanta ya??

Önce 1 adet yumurtay? k?r?p bir
kâse içerisinde ç?rp?n. Sonra bunun içerisine 1 çay ka???? bal? ekleyin. Elma
sirkesini içerisine kat?n. En son olarak lavanta ya??n? da ekleyin. Bu
haz?rlad???n?z bal maskesini yüzünüze iyicene yedirerek uygulay?n. Yakla??k 20
dakika bekledikten sonra yüzünüzü ?l?k bir suyla iyice durulay?n. Bu maskenin
içerisinde sirke bulundu?u için haftada bir yapman?z daha uygundur. Bu bal
maskesini her hafta düzenli bir ?ekilde kullan?l?rsa e?er Cilt gençle?ecek ve
lekelerden kurtulacak. Daha yapt???n?z ilk uygulamadan itibaren bal?n etkisini
göreceksiniz. 

Author:

x

Hi!
I'm Eileen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out