C?LT maskenin içerisinde sirke bulundu?u için haftada bir

Topic: Free
Sample donated:
Last updated: May 21, 2019

C?LT ?Ç?N UYGULANMASIEN KOLAY MASKE BAL MASKES? BAL MASKES? NED?R? Bal maskesi, içeri?inde bal olan ve istenirse ba?kamalzemeler ile güçlendirilebilecek bir maske çe?ididir. Bal maskesi temelindeyaln?z kullan?l?r ama istedi?i etkiyi daha erken ve güçlü görmek isteyenlerbaz? malzemeler ile de bal maskesini kar??t?r?p kullanabilmektedir. Bal maskesi, cildi ar?nd?rmak ve gözenekleri dinlendirmekiçin yap?lan bir maskedir. Ölü derileri de vücuttan att??? bilinmektedir. Balmaskesi mucizesinin bir di?er faydas? da ölü derileri vücuttan atmas? ile ciltlekelerini düzenli kullan?m sonucu gidermesi ve cilt problemleri olan akne,sivilce ya da siyah noktay? söndürmesidir. Pek çok yarar? olan do?al maske mucizesi bal, herkestaraf?ndan önerilmektedir.

Bal maskesinin kullan?m?n?n bir di?er nedeni dekimyasallar gibi yan etkisinin olmamas?d?r. Yan etkisi yapmaz ve ciltte izlerb?rakmaz. BAL MASKES?UYGULAMASI Bal asl?na bak?rsa yüze tek ba??na da uygulanabilir. Fakatbu cildi tazeleyen bala birkaç faydal? ?ey daha eklenirse daha yararl?olacakt?r. Yani bu bal tek ba??na da yüze sürülebilir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ama ba?ka birkaç ?eylede zenginle?tirilebilir bu maske. ?çine koyaca??n?z birkaç damla limon suyubile daha fazla yarar gösterecektir. Tabi bu maskeleri haz?rlarken içerisinekoyaca??n?z bal?n sahte olmamas?na dikkat edin. Sahte ballarda ?ekerkullan?ld??? için yüzünüzü temizlemek, lekelerden kurtarmak yerine daha fazlasorun yaratabilir. Malzemeler:.

1 çay ka???? bal. 1 adet yumurta(sar?s?ve beyaz? beraber). 3 damla sirke. Lavanta ya??Önce 1 adet yumurtay? k?r?p birkâse içerisinde ç?rp?n. Sonra bunun içerisine 1 çay ka???? bal? ekleyin. Elmasirkesini içerisine kat?n.

En son olarak lavanta ya??n? da ekleyin. Buhaz?rlad???n?z bal maskesini yüzünüze iyicene yedirerek uygulay?n. Yakla??k 20dakika bekledikten sonra yüzünüzü ?l?k bir suyla iyice durulay?n. Bu maskeniniçerisinde sirke bulundu?u için haftada bir yapman?z daha uygundur.

Bu balmaskesini her hafta düzenli bir ?ekilde kullan?l?rsa e?er Cilt gençle?ecek velekelerden kurtulacak. Daha yapt???n?z ilk uygulamadan itibaren bal?n etkisinigöreceksiniz. 

x

Hi!
I'm Mia!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Check it out