Daily terörist’ Kürtlerin oynad??? rol, I??D’le mücadelede kritik

DailyTelegraph: Türkiye’nin NATO’dan kopmas?na engel olunmal??ngiltere’ninetkili gazetelerinden Daily Telegraph bugün yay?mlanan ba?yaz?lar?ndanbirisinde Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonu nedeniyle Washington ileAnkara aras?nda ba? gösteren gerilime i?aret ediyor ve Türkiye’nin NATO’dan kopart?larakRusya’n?n tuza??na dü?ülmesinin önüne geçilmesi gerekti?ini vurguluyor.Yaz?da öne ç?kan baz? sat?rlar ?öyle:NATO’nun 5. Maddesi bir müttefik ülkeye yap?lan dü?man hücumunun, di?er NATOüyelerine de düzenlenmi? bir sald?r? anlam?na gelece?ini söyler. Bu madde, 2.

Dünya Sava?? sonras?nda bar???n garantörü olmu?tur.Dü?manlara kar?? kolektif misillemeyi öngören bu madde bugüne kadar sadece 11Eylül 2001’de Bat? dünyas?na düzenlenen en büyük sald?r?n?n ard?ndani?letilmi?ti.Bugün ise NATO’nun en güçlü üyesi ABD’nin yak?n müttefikleri, bir di?er NATOülkesi Türkiye’nin do?rudan hedefi haline gelmi? durumda.Kürt sava?ç?lar, Suriye ve Irak’ta Bat?’n?n en güvenilir, en etkili müttefikiolduklar?n? göstermi? durumdalar.’ABD için müttefik, Türkiye içinterörist’Kürtlerinoynad??? rol, I??D’le mücadelede kritik öneme sahipti.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ancak Türkiye, Kürtlerinbölgede ba??ms?z bir devlet kurmay? amaçlad?klar?ndan endi?e ediyor.Böyle bir ad?m, Türkiye’nin toprak bütünlü?ünü de tehdit edecek bir geli?meolarak görülüyor.Bu yüzden Washington taraf?ndan müttefik olarak görülen sava?ç?lar, Ankarataraf?ndan ayr?l?kç? teröristler olarak alg?lan?yorlar.NATO’nun kurulu? nedeni olan Rusya’n?n dost ate?i riskiyle kar?? kar??yaolmas?ndan büyük haz duydu?una ?üphe yok.Bat?l? liderlerin Türkiye’deki ba?ar?s?z darbe giri?imine kar?? verdiklerizay?f tepkiden bu yana Türkiye’nin Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an dü?k?r?kl??? içerisinde.

‘Türkiye’nin s?n?r endi?eleriçözülebilir’Rusya buçatla?? kullanarak Türkiye’yi NATO’dan tamamen koparmay? fazlas?ylaarzulayacakt?r. Bu durumungerçekle?mesinin önlenmesi gerek. Türkiye’nin s?n?r endi?eleri, özellikle deSuriye s?n?r? konusu çözümlenebilir. Kürtler hali haz?rda geni? bir co?rafyadafiilen özerk bir yönetim kurmu? durumda.

Makul bir çözüm mümkünken tüm taraflar?n itidal göstermesi gerekiyor.Askeri gerilimin artmas? en çok Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin’isevindirecektir. S?rf bu gerçek dahi, tansiyonun yükselmesinin önüne geçilmesigerekti?ini gösteriyor.

Author:

x

Hi!
I'm Mia!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Check it out