HydraFacial noktalar ve k?r???kl?klar eklenir. Amerikan cilt

HydraFacial MD

Amerikan
Cilt Bak?m?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Her insan sa?l?kl? bir cilde sahip olmak
ister çünkü ???lt?l? bir cilt ile özgüvenimiz artar sosyal hayat?m?zda daha
mutlu oluruz. Büyük ?ehir hayat?nda gün içinde hava kirlili?ine ve UV ???nlar?
gibi d?? etkenlere maruz kalan cildimiz zamanla toksin birikimine ve güne?
hasar?na kar?? savunmas?z kal?r. Bak?m yap?lmad??? takdirde bu sorunlara t?kal?
gözenekler, sivilceler, siyah noktalar ve k?r???kl?klar eklenir.

Amerikan cilt bak?m? Hydrafacial MD
ya??n?z kaç olursa olsun bahsetti?imiz cilt problemlerine çözüm sunan geli?mi?
bir sistemdir.

HydraFacial kullan?m alanlar? nelerdir?

 

·        
Total
cilt bak?m?

·        
T?kal?
gözeneklerin aç?lmas?na yard?mc? olur.

·        
Siyah
noktalar?n azalmas?na yard?mc? olur.

·        
Cilt
tonusunun düzenlenmesine yard?mc? olur.

·        
Sebum
dengelenmesine yard?mc? olurc

·        
Cildin
nemlendirilmesine yard?mc? olur.

·        
?nce
k?r???kl?klar?n azalmas?na yard?mc? olur.

·        
Cildin
elastikiyetinin art?rmas?na yard?mc? olur.

·        
Güne?
hasar? ve güne? lekelerinin azalmas?na yard?mc? olur.

·        
Cildin
canland?r?lmas?na yard?mc? olur.

 

HydraFacial a?amalar?
nelerdir?

1-
Vortex-Eksfoliasyon

Cildin
ölü hücrelerden,fazla ya? salg?s?ndan ar?nd?r?lmas?na yard?mc? olan a?amad?r.

2-
Vortex-Peeling

Kabuklanma
olu?madan cildin ölü tabakas?n?n at?lmas?na yard?mc? olan a?amad?r.

3-
Vortex-Ekstraksiyon

T?kal?
gözeneklerin temizlenmesine yard?mc? olan a?amad?r.

4-
Vortex-Boost

Cildin
ihtiyac?na uygun solüsyonlar kullan?larak ince çizgilerin azalmas?na yard?mc?
olan ve cilt tonu düzensizliklerinin giderilmesine yard?mc? olan a?amad?r.

5-
Vortex-Fusion

Cildin
beslenmesine yard?mc? olan a?amad?r.

6-
Devam Koruma

Uygulama
sonuçlar?n?n kal?c? olabilmesi için uygulamada kullan?lan ürünler ile ayn?
içeriklere sahip günlük bak?m ürünlerinin kullan?lmas? önerilir.

HydraFacial MD kaç
seans uygulan?r?

Cildin
ihtiyac?na göre 1 hafta ara ile 4-6 seans ideal bir kürdür. Sonucun
korunabilmesi için ayda bir tekrarlanmas? önerilir.

Daha
canl? ve sa?l?kl? bir cilt için de bak?m amac? ile ayda bir derinlemesine
temizlik önerilir.

HydraFacial
MD uygulamas? sonras? bak?m gerekir mi?

Hiçbir
özel bak?m gerektirmez. Hasta sosyal ya?am?na hemen dönebilir, makyaj
yapabilir.

HydraFacial
MD uygulama süresi nedir?

Uygulama
cildin ihtiyac?na göre 20-30 dakika sürmektedir.

HydraFacial
MD uygulamas? sonras?nda yan etki olu?ur mu?

HydraFacial MD uygulama
esnas?nda ve sonras?nda hiçbir yan etki olu?maz. FDA onayl? son derece güvenli
bir sistemdir

Author: admin

x

Hi!
I'm Mia!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Check it out