Inhoudsopgave Nederlanden de beeldenstorm(5). In de zomer van

Inhoudsopgave- Inleiding- De Nederlandse opstand- Katholicisme, protestantismeen calvinisme- propaganda werkstuk- Conclusie- Bibliografie InleidingDit propaganda verslag gaat overde katholieke kerk tijdens de Nederlandse opstand.

Ik heb me vooral gericht opde Beeldenstorm die in 1566 plaatsvond en de oorzaken en gevolgen hiervan(5). In het jaar 1566 begon in deNederlanden de beeldenstorm(5). In de zomer van 1566 kwamen calvinisten bijelkaar in Steenvoorde en hier ging het helemaal mis want hier werd eenhagenpreek gehouden. Een hagenpreek is een godsdienstige bijeenkomst in deopenlucht(8).

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Nadat een predikant tekeer was gegaan tegen de katholiekebeeldenverering trok een grote groep mensen naar het plaatselijke klooster(1).Een predikant is iemand die werkt voor de protestantse kerk. Hier maakten zehet hele interieur van de kerk kapot. In de weken hierna gebeurde dit ook inVlaanderen, Brabant en Holland. In heel veel klooster en kerken in dezegebieden werden schilderijen en beelden kapotgemaakt.

Waarom is dit gebeurd?Wat zijn de oorzaken en gevolgen hiervan? Dat ga ik onderzoeken in dit verslag. Katholicisme,protestantisme en calvinismeKatholieken zijn aanhangers vanhet rooms-katholieke geloof. De kerk is hiërarchisch ingedeeld.

Dit houdt indat het een soort piramidevorm heeft(6). De paus staat dan bovenaan omdat hijde baas is van de kerk. Onder de paus staan dan de priesters en bisschoppen.Het heilige boek van de kerk is de bijbel. Je hebt het oude en het nieuwetestament.

Het nieuwe testament gaat over het leven van jezus. Het oudetestament gaat over de geschiedenis van het joodse volk en van Israël(3) .Kenmerkend aan de katholieke kerk is dat er in de kerk veel beelden enschilderijen zijn. Het is een kerk met veel pracht en praal. Ook staat dealtaar centraal in de kerk. In de 16e eeuw kregen mensen kritiek opde kerk. Erasmus was zo iemand die kritiek had.

Hij was voor een terugkeer vanhet zuivere geloof. Hij was tegen heiligenverering, bedevaarten en heiligenbeeldenEen nog fanatiekere hervormer was Luther. Hij was ook tegen aflaten. Van derGeugten et al (2012) beschrijft: “Als je een aflaat hebt wordt daarmee deplicht om te boeten in het vagevuur geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden”(p.73). Eerst kon je alleen een aflaat krijgen als je iets goeds deed zoals eenpelgrimstocht maken.

Later kon je zelfs aflaten kopen. Van het geld dat dekatholieke kerk kreeg aan aflaten werd voor de bouw van de Sint Pieterskerkgebruikt. Luther wilde ook terug naar het pure geloof. Er ontstonden 2 groepende protestanten en de rooms-katholieken.

De rooms-katholieken bleven trouw aande paus. Na Luther kwamen er meer hervormers zoals Calvijn. Uit de ideeën van Calvijnontstond het calvinisme.

Calvijn was een Fransman die aan de universiteit vanParijs is opgeleid tot humanistisch geleerd. Humanisten zijn geleerden die deklassieke cultuur bestudeerden. Het protestantisme en calvinisme hebben allebeieen sobere kerk waar alles draait om het pure geloof. Er staan hier dus geenbeelden in de kerk. Toch zitten er wel verschillen tussen Luther en Calvijnwant Calvijn stelde nog nadrukkelijker dat de mens zondig en slecht is. TerwijlLuther leerde dat geloven een mens kon redden, dacht Calvijn dat vanaf hetbegin vaststond wie naar de hel ging en wie naar de hemel ging.

Ook stondLuther helemaal aan de kant van de vorsten. Hij vond dat zij het geloof van deonderdanen moesten bepalen. Omdat er tussen het katholicisme, protestantisme encalvinisme zoveel verschil zit hebben ze verschillende meningen en denken zeanders over dingen. Hierdoor ontstaan er problemen en conflicten. Door dereformatie kwamen er dus godsdienstoorlogen. Het gevolg van de beeldenstorm isuiteindelijk dat de groepen nog meer gaan splitsen van elkaar. Ze groeiensteeds verder uit elkaar. Het doel van de beeldenstorm voor de protestanten isdat wraak willen nemen op de katholieken.

De katholieken deden aan inquisitie(ketterij)en daar hebben ze veel protestanten mee vermoord. Ook wilden de protestantendat er alleen maar het protestantisme er was. Filips II is een katholiekeleider.

Hij wilde dus dat zijn volk ook katholiek is. Alleen door de reformatiezijn er ook aanhangers van het protestantisme en calvinisme. De paus is er dusniet mee eens dat ze in opstand komen tegen Filips II want hij is ookkatholiek. DeNederlandse OpstandDe Nederlandse opstand was van1568 tot 1648(2). Dit was in het tijdperk van de vroegmoderne tijd(1). FilipsII bestuurde de Nederlanden vanuit Spanje.

Hij had meerdere landvoogdes dievoor hem het land bestuurden. Een daarvan was Margaretha van Parma. Ze werdgeholpen door verschillende edelen. Alleen werden zij steeds ontevredener omdatze minder te doen hadden en steeds minder macht kregen. Ook waren ze het erniet mee eens dat de protestanten zo erg gestraft werden. In 1566 gingen er eenpaar edelen naar Margaretha om ervoor te zorgen dat de straffen van de protestantenminder werden. Zij was hiermee naar Filips II gegaan. De landvoogdes was zogeïntimideerd door de edelen dat ze de kettervervolgingen stopzette.

Hierdoordurfden de calvinisten in de zomer van 1566 een hagenpreek te maken. Nadat eenpredikant tekeer was gegaan tegen de katholieke beeldenverering trokken veelmensen naar kloosters of kerken. Dit gebeurde op meer plekken in deNederlanden. Dit werd de beeldenstorm genoemd. Filips II stuurde de hertog vanAlva naar de Nederlanden om orde op zaken te stellen. Hij vormde een legerwaarmee hij in 1568 de Nederlanden binnenviel.

Heel veel mensen vluchtten uitde Nederlanden zoals ook Willem van Oranje. Willem van Oranje was debelangrijkste hoge edelman in de Nederlanden. Hij vormde in Duitsland een legerwaarmee hij in 1568 de Nederlanden binnenviel. Daarmee begon de Nederlandseopstand.

De aanval van Willem mislukte. De hertog van Alva bleef het machtigstin de Nederlanden. In 1572 veroverden protestanten Den Driel. Hierna slotenveel mensen zich aan bij de Nederlandse opstand.

Er waren veel gevechten enveroveringen. Het geld van de Spanjaarden raakte op en ze moesten zichterugtrekken. Bij de slag van Heiligerlee begon de opstand tegen Spanje. DeUnie van Utrecht zet Filips II uiteindelijk af. In 1648 sloten Spanje en deRepubliek de vrede van Münster. Ze besluiten uiteindelijk om zonder eenlandsheer door te gaan en een republiek te worden.

Een republiek is een staatzonder vorst aan het hoofd(7). PropagandawerkstukIk heb als propagandawerkstukeen affiche gemaakt. Een affiche is een soort poster met een boodschap erop. Ikheb geprobeerd om de poster in het dezelfde soort Nederlands te schrijven alshoe de mensen schreven in die tijd. Alleen is het moeilijk om woorden tegebruiken die specifiek uit die tijd komen. Ook is het moeilijk deze woorden tevinden. Ik heb ook een kruis op het affiche afgebeeld omdat katholieken altijdvan pracht en praal houden en dus ook veel kruisen gebruiken. Het doel van mijnaffiche is dat uiteindelijk de beeldenstorm ophoudt.

Maar eerst proberen ze metde poster mensen naar het kerkplein in Utrecht te halen. Om vervolgens demensen er van te overtuigen dat de beeldenstorm moet stoppen. Ook willen zeniet dat de katholieke cultuur in gevaar komt door het calvinisme enprotestantisme. Want door de beeldenstorm worden ook veel katholieke beelden enschilderijen kapotgemaakt en dat wilden ze natuurlijk niet want dan verdwijntde katholieke cultuur. Dit wordt verteld door Frederik Schenck van Toutenburg.Dit was een aartsbisschop uit die tijd. Een affiche is een vorm van propaganda.

Propaganda is een reclame van ideeën of ook wel een poging om medestanders voorje standpunt te vinden. Dit doe je dan door bijvoorbeeld door een affiche. Bijpropaganda is het altijd lastig om te weten in welke propaganda je moetgeloven.

Omdat er altijd voor- en tegenstanders zijn. Dit is bij mijn afficheook het geval want hier wordt alleen verteld dat de beeldenstorm moet stoppenmaar hoor je niks van de andere kant van het verhaal. Vaak worden er ook dingenherhaald zodat mensen er op een gegeven moment in moeten gaan geloven omdat zehet zo vaak horen.

   Conclusie    bibliografie      1) geschiedeniswerkplaats TweedeFase Havo2) https://www.youtube.com/user/JORTgeschiedenis3) https://www.statenvertaling.net/oude-testament.html4) https://www.statenvertaling.net/nieuwe-testament.html5) https://historiek.net/beeldenstorm-nederland-1566/61124/6) http://www.encyclo.nl/begrip/hiërarchie7) http://www.encyclo.nl/begrip/republiek

Author:

x

Hi!
I'm Mia!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Check it out