Izv?lnes lieto r?ka vad?bas joslu. Taisnst?ra, elipses, zvaigznes

Topic: Free
Sample donated:
Last updated: May 16, 2019

Izv?lnes joslaIzv?lnes joslas š?m vektorgrafikas programm?m ir ?otil?dz?gas, ta?u ar cita veida nosaukumiem.

Programmai Coreldraw ir poga effects, kura nav atrodama programm?Inkscape. Š? poga Inkscape programm? saucas filters,kas ir ar t?du pašu noz?mi k? Coreldraw pogaeffects. R?ku kasteR?ku kastes izv?lne ab?m programm?m ir ?oti saprotama.Nospiežot pogu select programm?Inkscape var p?rvietot objektu, bet programm? Coreldraw š? poga saucas pick tool, kura ir piln?gi ar t?du pašunoz?mi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

P?r?j?s izv?lnes pogas ir ar ?oti l?dz?giem noz?m?m, tikai to nosaukumsir sav?d?ks. Vienk?ršu fig?ru un l?niju z?m?šanaTaisnst?ru z?m?šanaVektorgrafikas programm? Inkscape lai uzz?m?tutaisnst?ri, kad iesl?gts taisnst?ra r?ks, iedom?jas, kur taisnst?rim vajadz?tuatrasties. Peles pogu nospiež vien? no iedom?t? taisnst?ra virsotn?m un tur,velkot pa diagon?li uz pret?jo virsotni, kad taisnst?ris ieguvis v?lamo formu,peles pogu atlaiž. Z?m?šanas laik? pieejamas š?das iesp?jas: pieturot Ctrl tausti?u – pie?aut tikai regul?rasmalu attiec?bas 1:1 (kvadr?ts), 1:2, 1:3 utt., k? ar? 1:1,618 (zelta griezums);pieturot Shift tausti?u – z?m?tfig?ru nevis no virsotnes, bet no centra.

Lai nor?d?tu jau uzz?m?ta taisnst?raprec?zus izm?rus, lieto r?ka vad?bas joslu. Taisnst?ra, elipses, zvaigznes unspir?les r?ku vad?bas josl?m ir divi rež?mi: new (jauns) – noklus?tais rež?ms, ko lieto jaunu fig?ru z?m?šanai; change (main?t) – darbojas, kad atlas?tajau uzz?m?ta fig?ra; lieto t?s formas parametru redi??šanai. Programm?Coreldraw ir j?dara tas pats, ta?u taisnst?ra izveidošanas gait? ir racion?liizmantot vad?bas paneli (Property Bar),kur? ir iesp?jams noteikt taisnst?ra ?paš?bas, piem?ram, taisnst?ra izm?ru, taisnst?raneproporcion?la izm?ru mai?u, taisnst?ra pagriešanas le??i, taisnst?raspogu?att?lu mai?u, taisnst?ra st?ru noapa?ojuma veidu, taisnst?ra st?runoapa?ojumu, taisnst?ra neproporcion?la st?ru noapa?ojuma izm?ru mai?u, taisnst?rast?ru m?rogošanu attiec?b? pret objektu, l?nijas biezuma izv?li.

x

Hi!
I'm Mia!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Check it out