Izv?lnes lieto r?ka vad?bas joslu. Taisnst?ra, elipses, zvaigznes

Izv?lnes josla

Izv?lnes joslas š?m vektorgrafikas programm?m ir ?oti
l?dz?gas, ta?u ar cita veida nosaukumiem. Programmai Coreldraw ir poga effects, kura nav atrodama programm?
Inkscape. Š? poga Inkscape programm? saucas filters,
kas ir ar t?du pašu noz?mi k? Coreldraw poga
effects.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

R?ku kaste

R?ku kastes izv?lne ab?m programm?m ir ?oti saprotama.
Nospiežot pogu select programm?
Inkscape var p?rvietot objektu, bet programm? Coreldraw š? poga saucas pick tool, kura ir piln?gi ar t?du pašu
noz?mi. P?r?j?s izv?lnes pogas ir ar ?oti l?dz?giem noz?m?m, tikai to nosaukums
ir sav?d?ks.

Vienk?ršu fig?ru un l?niju z?m?šana

Taisnst?ru z?m?šana

Vektorgrafikas programm? Inkscape lai uzz?m?tu
taisnst?ri, kad iesl?gts taisnst?ra r?ks, iedom?jas, kur taisnst?rim vajadz?tu
atrasties. Peles pogu nospiež vien? no iedom?t? taisnst?ra virsotn?m un tur,
velkot pa diagon?li uz pret?jo virsotni, kad taisnst?ris ieguvis v?lamo formu,
peles pogu atlaiž. Z?m?šanas laik? pieejamas š?das iesp?jas: pieturot Ctrl tausti?u – pie?aut tikai regul?ras
malu attiec?bas 1:1 (kvadr?ts), 1:2, 1:3 utt., k? ar? 1:1,618 (zelta griezums);
pieturot Shift tausti?u – z?m?t
fig?ru nevis no virsotnes, bet no centra. Lai nor?d?tu jau uzz?m?ta taisnst?ra
prec?zus izm?rus, lieto r?ka vad?bas joslu. Taisnst?ra, elipses, zvaigznes un
spir?les r?ku vad?bas josl?m ir divi rež?mi: new (jauns) – noklus?tais rež?ms, ko lieto jaunu fig?ru z?m?šanai; change (main?t) – darbojas, kad atlas?ta
jau uzz?m?ta fig?ra; lieto t?s formas parametru redi??šanai. Programm?
Coreldraw ir j?dara tas pats, ta?u taisnst?ra izveidošanas gait? ir racion?li
izmantot vad?bas paneli (Property Bar),
kur? ir iesp?jams noteikt taisnst?ra ?paš?bas, piem?ram, taisnst?ra izm?ru, taisnst?ra
neproporcion?la izm?ru mai?u, taisnst?ra pagriešanas le??i, taisnst?ra
spogu?att?lu mai?u, taisnst?ra st?ru noapa?ojuma veidu, taisnst?ra st?ru
noapa?ojumu, taisnst?ra neproporcion?la st?ru noapa?ojuma izm?ru mai?u, taisnst?ra
st?ru m?rogošanu attiec?b? pret objektu, l?nijas biezuma izv?li.

Author:

x

Hi!
I'm Eileen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out