Januara izgradili samostan Svetog Ante Padovanskog. 1895.

                Januara
1899.goidne otvoren je Društveni dom, projekat Karla Paržika. Od 1921.godine u
njoj djeluje Narodno pozorište

Sa dolaskom austrougara pove?ao se
broj evangelista u sarajevu tbog ?ega se i javila potreba za izgradnjom crkve.
Evangelisti?ka crkva je otvorena 19.novembra, smatra se jednom od najljepših
gra?evina u Sarajevu i dijelo je Karla Paržika. Danas u prostorijama ove
gra?evine je smještena Akademija likovnih umjetnosti.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

20. aprila 1896.godine otvorena je
Gradska vije?nica, koja predstavlja najraskošnije zdanje izgra?enu u Sarajevu
tokom austrougarske okupacije.  Ova
zgrada predstavlja jedan od glavnih simbola grada Sarajeva. Ovaj projekat je
djelo Aleksandra Witteka i gra?ena je u pseudomaurskom stilu.

1897. strušena je Careva ?uprija, koja
je datirala iz 15.stolje?a, zbog lošeg stanja te je sagra?en novi most po uzoru
na prvi, prvi betonski most u Sarajevu, i do tada najve?a armiranobetonska
gra?evina te vrste na prostoru Monarhije.

U 1895. Tako?er je i dovršena zgrada
hotela Grand, u kojoj je 1896. Smještena Zemaljska banka,to je zgrada ispred
koje se danas nalazi Vje?na vatra. Projektanti su bili Karlo paržik i Jospi
Vancaš. 31. Oktobra otvorena je i gradska tržnica Markale.

1.            Jula
1894.godine otvorena je Zemaljska bolnica, koja je u to vrijeme predstavljala
jednu od najmodernijih bolnica na kontinentu, danas Zemaljska bolnica
predstavlja Univerzitetski klini?ki centar Sarajevo.

Ove godinu su tako?er i franjevci na
Bistriku izgradili samostan Svetog Ante Padovanskog.

1895. prvi put u Sarajevo dolazi
struja u aprilu elektri?na rasvjeta je po?ela da osvijetljava ulice grada, u
maju je po?eo sa radom elektri?ni tramvaj, na relaciji od Latinske ?uprije do
Tvornice duhana. A u maju je po?ela sa radom i elektri?na centrala, koja je
bila smještenu u ulici Hiseta (današnji Marijin Dvor). U ?asopisu Nada, u
?lanku iz 1895. Se nalaze slike elektri?ne centrale, a u tekstu je napisano:
“Elektri?na centrala u Sarajevu udešena je da proizvodi svjetlo za 4.500
žaruljki (sijalica). Svaka žarulja daje svijetla za 16 normalnih svije?a. Dok
se elektri?no svijetlo uvede po svim ulicama, bi?e po cijelom gradu 567
žaruljki od 16 svije?a, 223 od 32 svije?e od ovijeh 42 na Appelovoj obali. Od
svije?a na ugljeni luk imade ih 22 na Appelovoj obali, 4 uz novu Skenderiju
?upriju, 2 pred novom Beledijom, 2 na kolodvoru i mimo to 4 po 1400 svije?a
pred pala?om zemaljske vlade. Teritorij elektri?nog osvjetljenja duga?ak je 5
km, širok 2 km – svega dakle 10 km.” 
Prvi sebilj je izgradio vezir Mehmed-paša Kukavice davne 1753.godine,
taj sebilj je izgorio 1852.godine. današnji sebilj je izra?en po nacrtu
Aleksanda Viteka 1891. I premješten je malo iznad mjesta gdje se nalazio stari
sebilj. 1885 – 1. januara krenuo je prvi tramvaj sa konjskom zapregom,
tramvajska pruga je bila duga 3,1 km i prostirala se od Ekonomskog fakulteta do
željezn?ke stanice. Vožnja je trajala 13 min a moglo je stati 28 putnika.

Author: admin

x

Hi!
I'm Mia!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Check it out