Kayseri’nin çekti?ini söyledi. Eve geri dönüp babas?na gösteren

Topic: Free
Sample donated:
Last updated: June 5, 2019

Kayseri’nin P?narba??ilçesinde ilginç bir do?a olay? gözlemlendi. Binlerce silindir kar topu tümköyü sard?.Kayseri’nin P?narba?? ilçesidün gece kar ya????na teslim oldu. Sabah saatlerinde hayvanlar? otlatmak içinevden ç?kan Ramazan Gök kar??la?t??? manzara kar??s?nda ?ok oldu. Binlercesilindir ?eklinde kar topu mahallenin etraf?n? sarm?? ve a?a?? do?rusürükleniyordu. Olay? kay?t alt?na almak isteyen Gök getirdi?i foto?rafmakinas? ile bu gizemli do?a olay?n? görüntüledi.

Benzeri bir olay daha önceABD’nin Kaliforniya ve Neveda eyaletlerinde olan Ölüm Vadisi’nde meydana gelmi?ve hareket eden ta?lar? and?ran olay do?a olay? olarak de?erlendirilmi?ti. OLAY ANINI ANLATTISabah alt? gibi hayvanlar?otlatmak için evden ç?kt???n? ve mahallenin silindir kar toplar? ile doluoldu?unu gördü. ?a?k?nl?k ile ebe gidip foto?raf  makinas?n? alan Gök manzaran?n foto?raf?n? çekti?inisöyledi. Eve geri dönüp babas?na gösteren Gök babas?n?n da böyle bir manzaraile ilk kez kar??la?t???n? ö?rendi.  Sabaha kadar aral?ks?z ya?an kar?n esenkarayel etkisi ile karlar? sürükledi?ini ve köye silindir ?eklinde kar tabakas?olarak gelmi? olabilece?ini söyledi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Daha önce böyle bir manzara ilekar??la?mad?klar? için ?a??ran Gök köylülülerden ya?ça büyük insanlara dasordu?unu ancak onlar?nda daha önce böyle bir olay ile kar??la?mad?klar?n?  ö?rendi?ini ifade etti. GÜNE? ÇIKTI KARLAR G?TT?Ramazan Gök gizemli do?aolay?n?n güne?in ç?kmas? ile birlikte yok oldu?unu söyledi.Öte yandan bu ilginçsilindir kar toplar? ak?llara bilim insanlar?n?n y?llard?r çözmek içinu?ra?t??? ABD’nin Kaliforniya ile Nevada eyaletlerinin s?n?r?nda bulunan DeathValley de (Ölüm Vadisi) bulunan ve hareket eden ünlü ta?lar? getirdi.   

x

Hi!
I'm Mia!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Check it out