Kayseri’nin çekti?ini söyledi. Eve geri dönüp babas?na gösteren

Kayseri’nin P?narba??
ilçesinde ilginç bir do?a olay? gözlemlendi. Binlerce silindir kar topu tüm
köyü sard?.

Kayseri’nin P?narba?? ilçesi
dün gece kar ya????na teslim oldu. Sabah saatlerinde hayvanlar? otlatmak için
evden ç?kan Ramazan Gök kar??la?t??? manzara kar??s?nda ?ok oldu. Binlerce
silindir ?eklinde kar topu mahallenin etraf?n? sarm?? ve a?a?? do?ru
sürükleniyordu. Olay? kay?t alt?na almak isteyen Gök getirdi?i foto?raf
makinas? ile bu gizemli do?a olay?n? görüntüledi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Benzeri bir olay daha önce
ABD’nin Kaliforniya ve Neveda eyaletlerinde olan Ölüm Vadisi’nde meydana gelmi?
ve hareket eden ta?lar? and?ran olay do?a olay? olarak de?erlendirilmi?ti.

 

OLAY ANINI ANLATTI

Sabah alt? gibi hayvanlar?
otlatmak için evden ç?kt???n? ve mahallenin silindir kar toplar? ile dolu
oldu?unu gördü. ?a?k?nl?k ile ebe gidip foto?raf  makinas?n? alan Gök manzaran?n foto?raf?n? çekti?ini
söyledi. Eve geri dönüp babas?na gösteren Gök babas?n?n da böyle bir manzara
ile ilk kez kar??la?t???n? ö?rendi.  Sabaha kadar aral?ks?z ya?an kar?n esen
karayel etkisi ile karlar? sürükledi?ini ve köye silindir ?eklinde kar tabakas?
olarak gelmi? olabilece?ini söyledi. Daha önce böyle bir manzara ile
kar??la?mad?klar? için ?a??ran Gök köylülülerden ya?ça büyük insanlara da
sordu?unu ancak onlar?nda daha önce böyle bir olay ile kar??la?mad?klar?n?  ö?rendi?ini ifade etti.

 

GÜNE? ÇIKTI KARLAR G?TT?

Ramazan Gök gizemli do?a
olay?n?n güne?in ç?kmas? ile birlikte yok oldu?unu söyledi.

Öte yandan bu ilginç
silindir kar toplar? ak?llara bilim insanlar?n?n y?llard?r çözmek için
u?ra?t??? ABD’nin Kaliforniya ile Nevada eyaletlerinin s?n?r?nda bulunan Death
Valley de (Ölüm Vadisi) bulunan ve hareket eden ünlü ta?lar? getirdi.

 

 

 

Author:

x

Hi!
I'm Eileen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out