KESAN pelancong. Hal ini akan menyebabkan kerugian kepada

KESAN
KONFLIK ETNIK, PREJUDIS DAN DISKRIMINASI DALAM KALANGAN MASYARAKAT PELBAGAI
ETNIK

 

Konflik etnik, prejudis dan diskriminasi
dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik akan memberikan impak yang negatif
dari aspek sosial, ekonomi dan integriti serta imej sesebuah negara.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Kesan
Dari Aspek Sosial

 

Menurut Mohd Faris Dziauddin, Nasir
Nayan & Kamarul Ismail (2016 : 13), dasar ‘pecah dan perintah’ yang
diamalkan oleh pihak British menyebabkan segregasi kaum mengikut kawasan dan
kegiatan ekonomi. Misalnya, orang-orang Cina bertumpu di kawasan bandar dan
terlibat dalam sektor perniagaan, perdagangan dan perlombongan bijih timah
manakala orang-orang India dan Melayu masing-masing tinggal di kawasan ladang
dan kampung, dan terlibat dalam kegiatan penanaman getah dan pertanian sara
diri. Tindakan ini perlu diambil bagi mengurangkan interaksi antara etnik dan
bagi memudahkan pihak British untuk mengawal etnik-etnik ini. Shamsul Amri
Baharuddin (2012 : 16) menyatakan bahawa implikasi daripada amalan dasar ‘pecah
dan perintah’ ini masih boleh dilihat sehingga ke hari ini apabila kebanyakan media
massa sering membawa laporan kewujudan polarisasi etnik di Institusi Pengajian
Tinggi (IPT) di Malaysia dengan menyatakan bahawa mahasiswa tidak berminat untuk
berkongsi dengan etnik lain seperti tinggal sebilik, makan bersama, belajar
bersama, bergaul bersama dalam kegiatan lain di kampus. Ini akan menyebabkan
timbulnya jarak sosial antara etnik kerana kurang interaksi antara satu sama
lain. Sikap anggota etnik yang sukar bertolak ansur
dengan anggota etnik lain menyebabkan hubungan sosial di antara mereka semakin
renggang serta perasaan etnosentrisme semakin menebal. Jika perasaan
etnosentrisme ini tidak dibendung, ia boleh membawa kepada berulangnya peristiwa
rusuhan kaum 13 Mei 1969 dan  seterusnya
akan mengancam keharmonian serta kestabilan struktur sosial dalam Malaysia.

 

 

Kesan
Dari Aspek Ekonomi

 

Konflik etnik juga akan memberikan impak
negatif dari aspek ekonomi. Dalam usaha untuk
merapatkan jurang pendapatan antara penduduk luar bandar dan bandar, dan juga
di antara etnik yang ada, pihak kerajaan telah
merancang serta melaksanakan pelbagai rancangan pembangunan  melalui peningkatan kemahiran, program
penyusunan semula, menggalakkan peluang pekerjaan sama rata dan mewujudkan
usahawan yang berdaya saing dalam kalangan generasi baru. Pertumbuhan ekonomi
yang baik dapat memberikan kualiti kehidupan yang stabil kepada masyarakat
(Fatimi Hanafi, Zulkanain Abdul Rahman & Arbaiyah Mohd Nor, 2016 : 7). Perbezaan dari segi tempat tinggal dan tingkat sumber
pendapatan yang wujud antara etnik menyumbang kepada kepelbagaian penglibatan
anggota etnik dalam sesuatu bidang. Ada sesebuah etnik yang memonopoli  dalam bidang-bidang tertentu sama ada dalam
bidang ekonomi, politik dan sebagainya. Akibatnya,  jurang yang luas dari segi penguasaan ekonomi
dan ketidakseimbangan pendapatan antara etnik sukar diatasi.

 

Selain daripada pemandangan yang indah,
suasana negara yang aman dan harmoni juga merupakan salah satu daya tarikan
untuk menarik pelancong datang melawat. Namun, apabila terdapat konflik etnik
yang berlaku, ia akan menyebabkan suasana negara menjadi kacau bilau dan tidak
selamat untuk dilawati oleh para pelancong. Hal ini akan menyebabkan kerugian
kepada para pengusaha pusat pelancongan dan menjejaskan jumlah pendapatan negara.
Pelabur asing juga terpaksa menarik balik jumlah pelaburan mereka di Malaysia
kerana bimbang akan mengalami kerugian di atas ketidakstabilan negara.

 

Kesan
Dari Aspek Imej Negara

 

Kestabilan struktur sosial, ekonomi  dan politik menunjukkan kewibawaan kepimpinan
sesebuah negara.  Konflik etnik yang
tidak dapat ditangani dengan segera dan bijak menyebabkan negara tersebut akan
dipandang enteng oleh negara luar. Ia akan dianggap sebagai sebuah negara yang
lemah dan berisiko tinggi untuk dijajah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author:

x

Hi!
I'm Eileen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out