Menurut ekosfera yang mengandungi ekosistem yang akan saling

Topic: Education
Sample donated:
Last updated: May 8, 2019

Menurut Kamus DewanEdisi Keempat,2005,Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka,ekologi bermaksudkajian hubungan antara organisma hidup dengan persekitaran atau hubungan antarabinatang,tumbuhan dan manusia dengan persekitaran ataupun keseimbangan sistem –mengalami kerosakan sehingga menimbulkan pelbagai bencana.Menurut Kamus Dewan Edisi Kedua,1984,Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka,ekologiialah istilah ilmu tentang hubungan antara makhluk hidup dengan keadaanpersekitaran.    Menurut http://www.pendidikanku.org/2015/03/pengertian-ekologi.html,ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan saling bergantung antara makhlukyang hidup dengan lingkungan yang tidak hidup dalam suatu ekosistem.

Istilahekologi adalah berasal daripada bahasa yunani iaitu’oikos’bererti habitat.   Menurut Mohd Zuhdi Marsuku(2002),alamsekitar atau ‘environment’ dalam bahasa inggeris bermaksud keadaan sekelilingatau lingkungan.Berdasarkan penterjemahan literal,perkataan ‘alam sekitar’adalahmerujuk kepada apa sahaja yang melingkungi manusia.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Walau bagaimanapun,perkataanalam sekitar juga merujuk kepada fenomena fizikal yang berkait kepada iklim dancuaca.     Menurut Akta Kualiti Alam Sekeliling Malaysia(1974),alamsekitar atau dikenali sebagai persekitaran ialah kehidupan manusia yangdikelilingi oleh faktor-faktor fizikal.Contoh faktor fizikal adalah sepertitanah,bau,air,udara,iklim,rasa dan bunyi,faktor-faktor biologi dan jugafaktor-faktor fizikal.( http://web.usm.my/education/publication/hazura.

pdf)    Menurut Jamaluddin Md Jahi(1996),alam sekitarjuga bermaksud semua benda yang berada di sekeliling manusia dalam suatu titikruang dan masa.Kajian mengenai alam sekitar melibatkan banyak pendekatan.Salahsatu pendekatan ialah perspektif antara hubungan manusia dengan alam sekitaryang telah dikembangkan sejak awal abad lagi.Sejak abad        kelapan belas dan kesembilan balas,kesantindakan manusia terhadap alam sekitar telah direkodkan.

( http://web.usm.my/education/publication/hazura.pdf)     Menurut Fadhil Othman(1996),alam sekitarbermaksud apa yang ada di sekeliling dan berhubung kait dengannya akanmenimbulkan sesuatu keadaan.Oleh sebab itu,setiap benda yang berada di alamyang nyata mempunyai persekitarannya masing-masing dan benda itu boleh menjadipersekitaran kepada benda yang lain. (http://web.usm.

my/education/publication/hazura.pdf)     Menurut Ahmad Badhri(1987),alam sekitardikatakan sebagai ekosfera yang mengandungi ekosistem yang akan salingberinteraksi.Ekosistem ini terdiri daripada faktor biologi yang salingbergantung dengan sendiri,iaitu faktor fizikal dengan faktor biologi. (http://web.usm.

my/education/publication/hazura.pdf)            Beg plastik adalah digunakanuntuk memuatkan barang-barang yang dibeli dari pasar raya,kedai dan gudangbeli-belah.Amalan penggunaan beg plastik telah dijadikan sebagai kebiasaansejak dahulu lagi.Kesedaran masyarakat terhadap penggunaan beg plastik dinegara kita masih rendah berbanding dengan negara lain yang lebih maju.

Hal inidemikian adalah untuk memastikan bumi kita bebas daripada sebarang pencemaranalam sekitar.     Plastik ialah bahan sintetik yang tidak akanreput dalam timbunan sampah.Oleh sebab itu,plastik dikatakan sebagai bahan yangtidak mesra alam.Plastik yang digunakan adalah dihasilkan melalui proses kimiadengan bahan kimia.Oleh itu,mulai 1 Januari 2017,kerajaan negeri Selangor telahmelaksanakan ‘Hari Tanpa Beg Plastik’ tujuh hari seminggu,berbanding denganpelaksanaan tidak menggunakan beg plastik pada setiap hari Sabtu.Tujuan kempenini diadakan adalah untuk mengurangkan penggunaan beg plastik dalam kalanganmasyarakat supaya dapat mewujudkan negara yang lebih bersih,hijau dan ceria, meningkatkankesedaran masyarakat mengenai penggunaan beg plastik dan kesan penggunaan begplastik terhadap alam sekitar.    Jika dilihat dari sudut yang positif,kempen ini dapat memanfaatkan danmemberikan kesedaran kepada para pengguna dan pengusaha,iaitu mengurangkanpencemaran alam sekitar dan mengurangkan kos memproses beg plastik.Walau bagaimanapun,sesetengahmasyarakat mengabaikan kempen ini kerana dengan menggunakan beg plastik,merekadapat menjinjing barang yang dibeli dengan lebih mudah.

     Kajianini telah dijalankan di Sungai Chua untuk mengenal pasti kekerapan menggunakanbeg plastik dalam kalangan penduduk Sungai Chua.Hal ini adalah untuk mengetahuikesedaran dalam kalangan penduduk Sungai Chua terhadap kesan penggunaan beg plastikterhadap alam sekitar.    Kajian iniadalah amat penting kerana dapat melihat pendapat masyarakat terhadap kempenini mahupun dari perspektif yang positif ataupun negatif.Hal ini demikiankerana perkara yang berkaitan dengan beg plastik akan menyebabkan pencemaranterhadap alam sekitar.    Konklusinya,alam sekitar yang bersih dan ceria adalah penting,terutamakepada manusia.Sekiranya alam sekitar tidak dijaga dengan baik,maka hidupan dibumi seperti manusia dan binatang akan hilang.Oleh sebab itu,kajian ini amatpenting supaya generasi masa depan juga akan lebih menghargai  dan meyayangi alam sekitar.

x

Hi!
I'm Mia!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Check it out