PERHUBUNGAN ialah rupa bentuk muka bumi yang pelbagai

PERHUBUNGAN
MANUSIA DENGAN ALAM SEKITAR

 

PENDAHULUAN

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Alam sekitar yang berkualiti menjamin keharmonian
dan kesejahteraan kepada manusia. Pada masa kini, isu alam sekitar merupakan
satu masalah global dan universal yang perlu diberi perhatian sacara serius.
Umumnya, masyarakat mempunyai kesedaran terhadap isu alam sekitar tetapi
kesedaran terhadap penjagaan alam sekitar amatlah rendah.

 

Perhubungan manusia dengan alam sekitar
merupakan fenomena yang unik sehingga berlaku perbalahan pendapat dalam
kalangan sarjana apabila membentangkan hubungan manusia dengan alam sekitar.
Perbalahan adalah berpunca daripada dua unsur iaitu manusia dan alam sekitar
dengan persoalan siapa yang lebih dominan mempengaruhi perhubungan berkenaan.

 

Selain itu, perhubungan manusia dengan
alam sekitar berkisar pada ruang permukaan bumi yang menjadi rumah kepada
manusia dalam menjalankan kegiatan harian. Sebagai manusia pertanian, manusia
menjalankan pelbagai kegiatan pertanian dengan kaedah berinteraksi dengan
persekitaran fizikal melalui tradisi perhubungan budaya manusia dengan alam
sekitar. Selain itu, Aristotle juga telah membuat tanggapan bahawa manusia
sebagai objek yang selalu bertindak mencari kebahagian dan ini menjelaskan
bahawa manusia memerlukan alam sekitar untuk mencapai tujuannya.

Dalam tradisi perhubungan manusia dengan
alam sekitar melibatkan ruang permukaan bumi sebagai panduan segala aktiviti
kehidupan yang mana Richarh G.Boehm (1996) menyatakan alam sekitar merujuk pada
ruang permukaan bumi yang berkaitan dengan cuaca, tanah-tanih, bentuk muka
bumi, geomorfologi, hidrologi dan tumbuhan-tumbuhan. Oleh yang demikian, jelas
bahawa manusia geografi adalah wujud seiring dengan persekitaran fizikal. Dalam
pada itu, susunan alam sekitar ini sedikit sebanyak memberi kesan terhadap
aktiviti manusia pertanian khususnya kelompok manusia yang kurang memiliki
teknologi dalam peningkatan hasil di kawasan terpencil.

 

PERTANIAN DI MALAYSIA

 

Di negara kita Malaysia ini, terdapat
pelbagai jenis aktiviti manusia yang dijalankan di setiap pelusuk negeri dalam
Malaysia. Setiap aktiviti yang dijalankan semuanya mendatangkan keuntungan dan
dijadikan pendapatan untuk negara kita, salah satunya ialah aktiviti pertanian.
Pertanian di Malaysia pada era sebelum era penjajahan tertumpu kepada keluaran
secara tradisional. Selepas daripada era kemerdekaan ekonomi negara berkembang
pesat terutamanya dalam sektor pertanian dan perindustrian (Surtahman, 1997).

 

Pertanian merupakan tentang kesenian
yang dilakukan atau dihasilkan terhadap tanah dalam jumlah yang banyak dengan
memperlihatkan perhubungan manusia dengan alam sekitar. Terdapat beberapa
faktor yang mempengaruhi sistem pertanian di Malaysia. Pertama ialah rupa
bentuk muka bumi yang pelbagai seperti tanah pamah beralun, berbukit-bukau dan
tanah tinggi. Yang keduanya ialah disebabkan oleh jenis tanih seperti laterait,
gambut, lanar sungai, dan mempunyai saliran yang baik. Iklim pula merupakan
faktor yang ketiga dimana Malaysia beriklim panas lembab yang mempunyai purata
suhu tahunan 27 darjah Celcius dan menerima hujan tahunan purata sebanyak 2,500
mm.

 

Selain itu juga, faktor kepentingan
dalam kehidupan manusia merupakan faktor penting dalam sistem pertanian di
Malaysia. Sebagai contoh tanaman padi untuk dijadikan beras merupakan makan
ruji masyarakat di Malaysia manakala tanaman getah, kelapa sawit, koko, dan
kopi sebagai tanaman dagangan. Kesan peninggalan penjajah yang membawa masuk
pelbagai jenis tanaman juga merupakan faktor lain yang mempengaruhi pertanian
di Malaysia.

 

Dari sudut teknologi pula, penghasilan
tinggi berdasarkan kepada baka dan teknik pengeluaran juga merupakan faktor
utama serta pasaran hasil pertanian yang bergantung kepada permintaan tempatan
dan antarabangsa. Akhir sekali keperluan bagi penyumbang ekonomi negara dari
segi guna tenaga dan hasil eksport.

 

Setiap aktiviti pertanian yang
dijalankan di Malaysia mempunyai kebaikan dan juga keburukannya. Sesetengah
aktiviti yang dijalankan meninggalkan impak yang positif dan juga negatif
terhadap alam sekitar. Terdapat tiga jenis sistem pertanian di Malaysia,
antaranya ialah sistem pertanian pindah, sistem pertanian kebun kecil atau sara
diri dan sistem perladangan.

 

 

 

Sistem
Pertanian Pindah

 

Sistem pertanian pindah ialah sejenis
pertanian sara diri yang ringkas dan berkonsepkan pindah tapak mengikut
perpindahan orang-orang asli di kawasan pendalaman Sarawak, Sabah dan
Semenanjung Malaysia. Hakikatnya, maksud pertanian pindah adalah disebabkan
petani akan berpindah ke kawasan baru apabila tanah yang di tinggalkan telah
ditumbuhi dengan hutan belukar dan kesuburan tanah tersebut tidak lagi sesuai
untuk dijadikan sebagai kawasan pertanian. Secara amnya, pertanian pindah yang diusahakan ini
adalah sekadar untuk kegunaan sendiri dan diusahakan oleh ahli keluarga
sendiri.

 

Gambar 1: Pembakaran
hutan untuk aktiviti pertanian pindah di kawasan pedalaman

 

Antara jenis tanaman yang dihasilkan
adalah jenis tanaman kering seperti sayur-sayuran, buah-buahan, padi huma dan
keledek di mana jenis tanaman ini hanya menggunakan peralatan tradisional
seperti cangkul, tugal, kapak, parang dan batang kayu sahaja. Maka, seperti
gambar 1 di atas menunjukkan petani hanya perlu membersihkan hutan dengan
kaedah membakar hutan tersebut dan abunya akan dijadikan baja dalam tanaman
yang akan dilakukan.  Bagaimanapun, perubahan
masa sekarang menyebabkan peranan pertanian pindah ini turut berubah. Hari ini
pertanian pindah juga membawa “maksud” lain, petani seharusnya juga perlu
mengerjakan aktiviti-aktiviti lain bagi mendapatkan keperluan asas untuk
kegunaan harian.  

 

Sistem
Pertanian Kebun Kecil / Sara Diri

 

Kedua, sistem pertanian terpenting dan
meluas yang diusahakan oleh petani di Malaysia adalah sistem pertanian kebun
kecil atau sara diri. Pertanian jenis ini memerlukan keluasan 1 hingga 2 hektar
tapak tanah yang diusahakan oleh ahli keluarga serta tidak memerlukan modal
yang besar. Secara dasarnya, pertanian kebun kecil atau sara diri ini adalah
bertujuan untuk kegunaan diri sendiri dan keluarga.

 

Walau bagaimanapun, jika terdapat
lebihan hasil tanaman tersebut, petani akan menjual kepada penduduk setempat
bagi keperluan harian. Oleh disebabkan saiz keluasan tanah yang diusahakan
tidak ekonomik, sistem pengeluaran yang tidak teratur. Kesan bagi pertanian
kebun kecil ini ialah mutu pengeluaranya sangat rendah, harga pun rendah
akhirnya pendapatan untuk menampung perbelanjaan harian petani kebun kecil ini
juga rendah.     

Gambar 2: Penggunaan
jentera-jentera kecil bagi memudahkan proses tanaman

 

Walaupun pihak kerajaan telah
menyediakan bantuan dalam kemudahan pemprosesan, pemasaran dan penggunaan
jentera-jentera kecil dalam pertanian kebun kecil atau sara diri ini, terdapat
juga petani-petani di Malaysia yang mengamalkan pertanian secara tradisional.
Sebagai contoh tanaman padi, petani masih menggunakan khidmat haiwan seperti
kerbau atau sapi dalam membajak sawah untuk menggemburkan tanah sebelum
melakukan penanaman dan penaburan benih padi.

 

Walau bagaimanapun, agensi-agensi
kerajaan seperti Jabatan Pertanian, Pertubuhan Peladang, Agensi Pembangunan Wilayah,
Pejabat Daerah tidak berputus asa dalam membantu dan membangun taraf hidup
petani dalam bentuk bantuan teknikal, benih, baja, racun serangga dan penyakit,
serta khidmat nasihat. Hakikatnya, sistem pertanian ini melibatkan penanaman
tanaman bukan bijirin dan bersifat separuh komersial. Contohnya, tanaman
buah-buahan, sayur-sayuran dan jagung serta tanaman dagangan seperti kelapa
sawit, getah, lada hitam dan koko.

 

Sistem
Pertanian Ladang

 

Di Malaysia perlaksanaan pertanian ladang
ini memerlukan sebuah syarikat bagi mengurus dan mengawal selia penggalakkan
pertumbuhan hasil tanaman kerana pertanian ladang ini diusahakan secara
besar-besaran. Contohnya bagi sektor swasta adalah GUTHRIE, SIME DARBY dan
DUNLOP manakala agensi kerajaan seperti FELDA, FELCRA dan Tabung Haji.
Sebagaimana yang diketahui, pertanian kelapa sawit kebanyakkannya terdapat di
kawasan sekitar selatan negeri iaitu Johor. Seperti Rancangan Johor Tenggara
dan Rancangan Johor Segamat. Di Pahang pula contohnya seperti di Jengka dan
Pahang Tenggara.

 

Di Perak pula di kawasan Teluk Intan,
Sungai Siput dan juga Trolak mengamalkan pertanian secara berladang. Di samping
itu, terdapat juga penanaman getah di kawasan sekitar Malaysia iaitu Johor,
Pahang, Perlis, Kedah, Perak, Sabah dan Sarawak. Kemudian, terdapat juga
beberapa kawasan di Malaysia yang masih mengamalkan pertanian koko iaitu di
sekitar kawasan Perak (Teluk Intan) dan Sabak Bernam Selangor. Seterusnya,
terdapat juga tanaman teh secara besar-besaran di kawasan tanah tinggi seperti
di Pahang dan Sabah.

 

Oleh yang demikian, jelas bahawa
aktiviti pertanian ladang ini memerlukan tenaga buruh yang ramai, peralatan
pertanian yang moden berkualiti tinggi serta kawasan pertanian yang luas
melebihi daripada 40 hektar tanah. Perlaksanaan pertanian ladang ini sedikit sebanyak dapat
membuka peluang pekerjaan kepada penduduk Malaysia dalam masa yang sama kadar
kemiskinan penduduk di Malaysia terutamanya di kawasan luar bandar dapat
dikurangkan. 

 

Gambar
3: Malaysia menjadi pengeksport utama minyak kelapa sawit dunia 

 

Pada masa kini, Malaysia masih lagi
merupakan pengeksport utama bagi getah dan minyak kelapa sawit dunia kerana
pertanian ladang ini diusahakan secara besar-besaran dan hasil pertanian ini
mencukupi untuk kegunaan manusia. Keadaan susunan alam sekitar seperti ini
bukan sahaja menyumbang pendapatan kepada negara tetapi juga menggalakkan
perkembangan sektor industri pemprosesan hasil pertanian. 

 

 

 

KESAN
HUBUNGAN ANTARA MANUSIA DENGAN ALAM SEKITAR

 

Walau bagaimanapun, semakin jelas
apabila dilihat intensiti aktiviti pertanian ini dengan merujuk model
perhubungan manusia dengan alam sekitar seperti yang dijelaskan sebelum ini.
Namun, corak pertanian masyarakat di Malaysia boleh dikatakan mempunyai kesan negatif
iaitu:-

 

            a.         Kesan terhadap alam sekitar

            b.         Kesan terhadap manusia

 

Kesan
terhadap alam sekitar

 

Kesan yang paling utama kepada alam
sekitar ialah kesan terhadap sistem geomorfologi. Aktiviti seperti pembakaran hutan
di dalam sistem pertanian pindah akan mendorong berlakunya tanah runtuh kerana
akar-akar pokok tidak mencengkam tanah
daripada runtuh. Malahan pemanasan suhu setempat akan berlaku kerana kekurangan
tumbuhan hutan.

Tambahan lagi, aktiviti pertanian secara
besar-besaran ini boleh mengakibatkan pencemaran terhadap air. Trend penggunaan
racun serangga dan baja kimia akan membawa kepada pencemaran dimana racun
serangga dan baja kimia yang mengalir akan menyebabkan pencemaran terhadap air.
Kesan ini juga dikenali sebagai gangguan terhadap sistem hidrologi kerana
sistem rantaian ekosistem akuatik terganggu.

 

Kesan
terhadap manusia

 

Tidak dapat dinafikan hutan adalah satu
kawasan yang terkaya dengan sumber terhadap penawar atau ubat-ubatan tradisional
bagi merawat pelbagai penyakit, contohnya daun misai kucing, tongkat ali, kacip
fatimah, daun pengaga, daun dukung anak dan seumpanya. Kemusnahan hutan untuk
dijadikan kawasan pertanian ini bererti manusia akan kehilangan sumber-sumber
yang berharga ini.

 

Gambar
4: Pertanian ladang telah mengakibatkan kehilangan sumber hutan  

Selain itu, Kepupusan flora dan fauna
juga meninggalkan kesan akibat daripada pembukaan kawasan baru yang diterokai untuk
dijadikan kawasan pertanian. Oleh yang demikian, generasi akan datang tidak
lagi berpeluang menikmati keindahan flora dan fauna yang terdapat di Malaysia
ini. Hal ini juga boleh mengakibatkan kerajaan menanggung kerugian berjuta-juta
ringgit dalam menyediakan kos baik pulih kawasan hutan yang terjejas.

 

 

LANGKAH
MENGATASI HUBUNGAN YANG BERKAITAN

 

Namun begitu, perhubungan manusia dan
alam sekitar dimana manusia bertindak menggubah bentuk fizikal alam sekitar
daripada tumbuhan hutan kepada tanaman pertanian ini tetap perlu diteruskan.
Ini kerana, manusia perlu menghasilkan keperluan dan keluaran bagi kegunaan
manusia itu sendiri untuk kelangsungan hidup. Terdapat 2 sudut langkah untuk
mengatasi perhubungan manusia dan alam sekitar iaitu:-

 

            a.         Dari sudut perundangan; dan

            b.         Dari sudut bukan perundangan

 

Sudut
Perundangan

 

Penggubalan undang-undang seperti Akta
Kualiti Alam Sekitar 1974 adalah dapat menghalang daripada kemerosotan alam
sekitar dan memperbaiki alam sekitar. Apa yang penting di sini ialah pihak
kerajaan perlu memainkan peranan bagi mengawal dan menghadkan penerokaan hutan
untuk dijadikan kawasan pertanian. Dengan cara ini, kapasiti dan keluasan hutan di
Malaysia mencukupi dan habitat flora dan fauna dapat dipelihara.

 

Sudut
Bukan Perundangan

 

Dari sudut bukan perundangan pula,
langkah-langkah mengatasi antara hubungan manusia dan alam sekitar adalah
dengan mengamalkan pengurusan yang strategik. Untuk mengawal hakisan tanih dan
keladak misalnya, langkah yang diambil adalah dengan melakukan kaedah tanaman
semula secara kontur, teras, dan sebagainya bagi menggantikan pokok yang telah
ditebang. Secara strategik dan evolusi, pihak berwajib perlu melaksanakan
pendidikan alam sekitar melalui pendidikan formal dan tidak formal dan kempen
kesedaran bagi memberikan orang awam tentang kepentingan menjaga alam sekitar.

 

KESIMPULAN

 

Hasil pertanian adalah bahan-bahan asas
makanan dan minuman kepada manusia untuk terus hidup. Sememangnya diketahuai
bahawa bahan-bahan tersebut merupakan anugerah yang tidak ternilai. Terserahlah
kepada manusia untuk menentukan atau mengembangkan bagaimana usaha pertanian
ini dapat menjadikan makanan yang bermutu tinggi. Oleh yang demikian, hubungan
antara manusia dan alam sekitar ini meninggalkan kesan secara langsung untuk
memenuhi tanggungjawab terhadap tuntutan alam.

 

Seharusnya hasil pertanian ini bukan
lagi dijadikan sebagai bahan sara diri tetapi ia hendaklah dijadikan sebagai
suatu sumber pendapatan yang boleh meningkatkan taraf hidup sesuai dengan
perkembangan masyarakat. Ini bersesuaian dengan perubahan masa dan keperluan
masyarakat di Malaysia. Justeru, kesedaran dalam memperhebatkan dan
memperkasakan sektor pertanian ini akan lebih meningkat sekiranya manusia
menanamkan kefahaman bahawa pembaziran terhadap sumber alam seperti tanah dan
pokok akan mengakibatkan berlakunya pelbagai masalah.

 

Tidak boleh kita nafikan, bahawa
walaupun kita sedang bergerak dengan pesatnya ke arah sebuah negara maju, pada
asasnya negara kita ialah sebuah negera pertanian. Di kawasan Pantai Timur
Semenanjung Malaysia umpamanya, sama ada di Kelantan, Terengganu atau pun di
Pahang, kawasan-kawasan yang dihuni oleh produk pertanian adalah luas. Dan
jumlah insan yang terlibat dalam bidang pertanian ini pula adalah banyak. Ke
arah mana juga mata memandang akan kita lihat terbentang di hadapan kita,
kawasan-kawasan tanaman seperti getah, kelapa sawit, padi, kelapa, tembakau dan
lain-lainnya. Tidak kurang juga dusun-dusun buah-buahan seperti durian, rambutan,
limau, manggis, mangga, pisang, cempedak, pisang dan lain-lain lagi. Begitu
juga kawasan-kawasan yang ditanam dengan sayur-sayuran seperti cili, timun,
petola, bayam, lobak, labu dan sebagainya banyak di dapati di sekitar laluan
perjalanan kita.  

 

Akhir sekali, perhubungan manusia dan
alam sekitar bersifat dinamik dan berubah mengikut waktu dan tempat. Seperti
terkandung di dalam Al-Quran yang mempunyai maksud:

 

‘Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu;
mudah digunakan, maka berjalanlah di merata ceruk rantaunya, serta makanlah
dari rezeki yang dikurniakan oleh Allah; dan ingatlah, kepada Allah jualah
tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan hidup semula; maka hargailah nikmatNya
dan takutlah kemungkaranNya’.

Author:

x

Hi!
I'm Eileen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out