Statistiken landsbygden.Energikälla är dålig för samhälle: Vindturbiner

Statistiken visser ut att sveriger är mest beroende på både kärnkraft och vattenkraft som bildar dem ihop mer än 50% procent av energis källor i landet .  Vindkraft är ett förnybar energikälla som används för att få elektricitet. Vindkraft förorenar inte luften som kraftverk som förlitar sig på förbränning av fossila bränslen, såsom kol eller naturgas, som avger partikelformiga ämnen (Energikunskap, 2015). Vindkraft har den minsta påverkan på ekosystemet. Den är alltså klimat och miljövänlig. Vindkraft är ett miljövänlig elproduktio?ssätt eftersom den ger inga utsläpp bromsar klimatförändringarna samtidigt som den tryggar energiförsörjningen och kan bidra till sänkta elpriser. Vindkraft behöver goda vindlägen och därför skapar den nya arbetsmöjligheter (SvenskVindenergi).Det är både bra och dåligt att vindkraft är vind beroende eftersom vind finns i naturen. Det dåliga är att det inte blåser hela tiden och det utgör en risk att vindkraft är inte optimal för användning året runt (vindkraftsportalen,2015).Vindkraft låter också mycket och ger upphov till buller. Dessutom är vindkraft en dålig investering eftersom den har stora investerings kostnader jämfört med andra energikällor (Vattenfall, 2017). Vindkraften har några nackdelar. Fläktar kan skapa mörkhet och reaktioner som orsakar ångest för dem, liksom buller. Studier har dock visat att de inte påverkar djurens normala beteende (vind2009). Jämförelse mellan vindkraft och vattenkraft: VindkraftVattenkraft dyrare än vattenkraftenbilligare än vindkraft.vindkraftverk kan avslutas utan att låta vara några spår på platsen där de en gång stod. fördelen av en lång ekonomisk livslängdmindre energi än vattenkraft kan producera mer energi än vindkraftKälla: Wavecraft.seEnergikälla är bra för samhälle: Absolut är det bra för miljö och innebar det att samhället kommer bli frisk mer än förut. Också är det bra för individen eftersom oroar inte människor sig om energi som kommer från den här källan. Vindkraft har utnyttjats för att driva några fantastiska sporter som vindsurfing, segling, drakflygning, glidflygning, kitesurfing, vindskidåkning, para-segling och mycket mer. Vindkraftverk kan byggas på befintliga gårdar eller rancher. Detta gynnar ekonomin på landsbygden.Energikälla är dålig för samhälle: Vindturbiner är särskilt ofördelaktiga för de lokala fågelarterna. Mycket fågeldöd som följd av kollision med turbinblad har rapporterats i dessa områden. Detta kan utplåna befolkningen av vissa fågelarter. Även om vindturbiner kommer med iögonfallande mönster, påverkar de landskapets naturliga skönhet. När mycket mer vindkraftverk upprättas blir området otäckt. Det är inte så effektivt. I allmänhet kräver ekonomiska vindkraftverk vindhastighet på 4,5 m / s (16 km / h) eller högre. Ett idealiskt läge skulle ha ett nära konstant flöde av icke-turbulent vind under hela året. Ökning av vindhastigheten med ökande höjd följer en vindprofil kraftlag. Dubbla höjden på en turbin ökar då de förväntade vindhastigheterna med 10% och den förväntade effekten med 34% (Wikipedia,2017). Hur funkar det? Soljus värmer upp jordens yta och sen vinden stiger upp för att snurra propellerna. På ett vindkraftsverk finns det rotorblad, oftast 2-3 som sitter på ett nav. Luften håller olika temperaturer och detta skapar luftströmmar. Via en växel omvandlas sedan rörelsen till elektricitet i vindkraftverkets generator. Vindgeneratorer omvandlar vindkraft till kinetisk (rörelse) energi; det här driver en generator för att producera el. En generator skapar el som går via många nät innan det kommer hem. De näten är samtnät, regionnät, mellansspänningsnät, och lokalnät. Den volten minskar efter varje nät. När det kommer hem det går genom ett kontakt innan lampan lyser upp. Låg hastighet axel Växlar låghastighetsaxeln vid ca 30-60 varv per minut. Bromsen Stoppar rotorn mekaniskt, elektriskt eller hydrauliskt i nödsituationer. Rotorn Bladen och navet bildar tillsammans rotorn. Transformatorn stärker elen eller försvagar den. Vindkraftverk placeras på höjder, vid kustband och i havet eftersom där är det så öppen terräng som möjligt. Vindkraftens höjd påverkar också. Ju högre vindkraftverk, desto bättre. detta är för att vinden ska utnyttjas maximalt (e-on,2017). Vindturbiner snurrar antingen horisontellt eller vertikalt.  En vindkraftpark kan bildas när många vindkraftverk är tillsammans på samma ställe. Det finns cirka 1000 vindkraftverk i Sverige, vilket motsvarar 1% av elproduktionen. El kommer från vindenergi. Många länder i världen investerar i vindkraft eftersom vind har inga negativa effekter på miljön, förutom möjligheten att återställa naturens natur vid destruktion.(vind2009) Idag kostar vindenergi mellan 35 och 80 euro per kilowattimme. På grund av tillgängligheten av uran på marknaden och det växande antalet reaktorer i världen tror många att kärnkraften kommer att förbli dyrare. Vindkraften är billigt. Vindkraften totala kostnad jämfört med andra alternativ kostar 8 cent per kilowattimme, medan vattenkraft kostar 3 cent per kilowattimme. (4 cent) per kilowatt-timme vardera, naturgas (10 cent) per kilowatt-timme, kostar solenergi 22 cent per kilowatt-timme (Fahed.2012). Typer av vinkraftverk: Två typer av vindkraftverk används vanligen idag, den horisontella axeln och den vertikala axeln.    

Author: admin

x

Hi!
I'm Mia!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Check it out