Steril tidak berlaku serta merta.Oleh itu,cuai semasa melakukan

Topic: Free
Sample donated:
Last updated: June 6, 2019

Steril teknik sangat diperlukan di dalam setiap proseduryang dijalankan kerana ia dapat mencegah perebakan mikroorganisma ke dalam tisubadan.Tisu yang mengalami kecederaan semasa kemalangan akan menjadi mudahdijangkiti.Kulit dan membrane  mukosamerupakan tisu yang boleh menghalang jangkitan.Sekiranya berlaku kecederaanpada tisu tersebut maka mudahlah mikroorganisma masuk ke dalam badan.

Tisu yangtercedera mesti dirawat dengan segera supaya tidak berlaku jangkitan.Oleh itu,bahagian tersebut mesti di dressing secara steril teknik supaya bebas daripadamikroorganisma.            Prosespenyembuhan luka terdiri daripada tiga fasa.Fasa pertama dikenali fasa inflamatori(1-5 hari) iaitu penyenbuhan luka bermula di kawasan yang cedera.Fasa keduadikenalai fasa proliferative (3 – 14 hari) di mana berlaku pembentukan tisugranulation di dalam kawasan luka.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Tisu granulation terdiri daripdafibroblast,inflammatory cell,salur darah baru,collegen,fibronectin danhyaluronic acid.Fasa ketiga dikenali fasa fasa maturation (hari ke  hingga 1 tahun) di mana luka telah sembuh danparut terbentuk.Pembentukan ketiga-tiga fasa ini perlu difahami kerana ia dapatmembantu kita semasa memberi rawatan kepada pesakit.            Tekniksterility merupakan prosedur yang penting kerana ia dapat mencegahjangkitan,mempercepatkan penyembuhan luka dan mengelak  ‘secondary infection’.

Oleh itu,ia perludiamalkan di semua unit yang berkaitan dengannya supaya pesakit mendapat tahapkesihatan yang baik.            Untukmengetahui sejauh mana teknik sterility diamalkan oleh Pembantu Perubatan makasatu kajian telah dilakukan.Method: Penyelidikan telah dibuat dengan menggunakan borangsoal selidik dan borang                observation ke atas 20 orang PembantuPerubatan. Penemuan: Kebanyakan responden terdiri daripada bangsaMelayu,dan Indiadi mana                  mereka tinggal di sekitar bandaraya Ipoh.Di antara mereka yanga disoal                  selidik mempunyai pengetahuan yang tinggi mengenai teknik streliti.

Namun                 begitu mereka tidak mempraktikkan teknik sterility dengan sempurna dan                  kenyataan ini berdasarkan kepada borang observation. Kesimpulan: Berdasarkan kepada hasil kajian maka dapatlahdibuat kesimpulan bahawa                      semua responden mempunyai pengetahuan yang tinggi tetapi mereka tidak                      mempraktikkan sepenuhnya pengetahuan yang mereka miliki.Masalah ini                       berlaku mungkin disebabkan oleh sikap tidakbertanggungjawab dan                      komplikasi ke atas pesakit tidak berlaku serta merta.Oleh itu,cuaisemasa                      melakukan prosedur tersebut.

x

Hi!
I'm Mia!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Check it out