Yeni sonuçlar? annelerde bulunan “TLC”‘nin, bebeklerde ac? hissinin

Yeni yap?lan bir bilimsel ara?t?rma, annelerinden ?efkat gören yavrular?n beyinlerinde, aktif hale geçen genler oldu?unu göstermi?tir.

New York Üniversitesi ara?t?rmac?lar?n?n yürüttü?ü beyin analiz çal??malar?, yavru canl?lar?n ac? hissi duydu?u durumlarda birkaç yüz kadar genin, az ya da çok aktif hale geldi?ini ortaya koymu?tur. Buna göre yavru canl?lar Allah’?n rahmetinin bir tecellisi olarak annelerinden ?efkat gördüklerinde, 100’e yak?n gen bu durumdan etkilenmektedir.> Konuyla ilgili ara?t?rmay? yürüten nöro-biyolog Regina Sullivan, köpekler ve fareler üzerinde yapt??? ara?t?rmalarda, anne ?efkatinin stresli bir yavrunun beyninde k?sa vadede olu?turdu?u etkiyi ilk kez ortaya koydu.> Çal??ma, ayn? zamanda, ?efkatin uzun vadede nas?l sonuçlar do?urdu?unu da gösterecek ?ekilde tasarland?. Çal??man?n sonucu ise oldukça dikkat çekiciydi, çünkü do?um yapan di?er canl?larla birlikte, insanlarda da benzer etkiler oldu?u ortaya ç?kt?. Ara?t?rma sonuçlar? annelerde bulunan “TLC”‘nin, bebeklerde ac? hissinin dinmesini sa?lad???n? gösterdi. TLC ayn? zamanda bebekli?in ilk a?amas?ndaki beyin geli?imini de olumlu yönde etkiliyordu. Beyin duygular ile ilgili bölümdeki gen aktivitesini etkileyerek bunu yap?yordu.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

> Nöro-biyolog Sullivan bu konuda ?unlar? ifade etti:”Çal??mam?z, anne ?efkatinin, yaras? yahut s?k?nt?s? olan bir yavru üzerinde sadece davran??lar?nda de?il, beyin hücrelerindeki kritik noktalar üzerinde de etki olu?turdu?unu gösterdi. Bu etki, beyin geli?iminin ilk a?amalar?nda söz konusudur.”> Ara?t?rma, yeni do?mu? bir köpek yavrusunun beyninde badem büyüklü?ündeki yer kaplayan amigdala bölgesini genetik analizlere tabi tutarak yap?ld?. Bu bölge, duygusal i?levleri yürüten bölgedir.

Örne?in korku, zevk vb. ile ilgili sinyaller beynin bu bölgesinden gelir.> Sullivan, ilk olarak anne ?efkatinin yeni do?mu? bir köpek yavrusunun beynindeki elektrik sinyallerini kontrol etti?ini buldu. Son ara?t?rmalar? ise, ?efkatin, çok küçük yavrularda ac? hissinin ortadan kalkmas?n? sa?layan karma??k etkilerine ???k tuttu.> Sullivan, hiç kimsenin, hangi tür canl? olursa olsun, bir yavrunun ac? çekti?ini görmek istemeyece?ini belirtmekte ve “a?r? kesicilerin bebekler için son derece tehlikeli oldu?una dikkat çekerek, alternatif çözümler bulmaya giri?mek gerekti?ini” vurgulamaktad?r. ??te anne ?efkati, özeni, hatta belki anne kokusu gibi unsurlar bu ac?y? dindiriyor olabilir.> Sullivan dikkatini, bu genetik etkilerin uzun vadeli sonuçlar?na yöneltti.

Ona göre bir yavru için bebekli?i boyunca güven ve emniyet sembolü olan annesinin, ac?y? dindirmek konusundaki k?sa vadedeki faydalar? mutlaka uzun vadede de bir sonuç olu?turmal?yd?.> Nöro-biyolog Sullivan ayr?ca, “Yavrunun beyninin anne ?efkatinden nas?l beslendi?i hakk?nda daha fazla ?ey ö?rendikçe, hem fiziksel hem zihinsel a?r?dan kaynaklanan rahats?zl?klar? tedavi etmek konusunda da daha ba?ar?l? olunaca??n?” belirtmektedir.. Elbette tüm canl?lar?n üstün özelliklerini ortaya ç?karan, onlara ak?lc? planlar yapt?ran, onlar? yaratan ve tüm bunlar? ilham ile emreden, sonsuz ak?l ve kudret sahibi olan Allah’t?r.> Allah sizi topraktan yaratt?, sonra bir damla sudan.

Sonra da sizi çift çift k?ld?. O’nun bilgisi olmaks?z?n, hiçbir di?i gebe kalmaz ve do?urmaz da. Ömür sürene, ömür verilmesi ve onun ömründen k?salt?lmas? da mutlaka bir kitapta (yaz?l?)d?r. Gerçekten bu, Allah’a göre kolayd?r.

Author: Fred Lopez

x

Hi!
I'm Mia!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Check it out